Hopp til hovedinnhold

Vi ser positivt på departementets forslag. Etter vår vurdering er forslaget langt på vei i tråd med det vi har nedfelt i vår policy for tilsynssaker i helse- og omsorgstjenesten og med et pågående utviklingsprosjekt  knyttet til behandling av tilsynssaker både hos statsforvalterne og i Helsetilsynet. Som det fremgår av vårt høringssvar støtter vi forslaget om å gjøre endringer i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 7-4 og 7-4a. Slik vi ser det, tydeliggjør endringene at pasienter, brukere og pårørende har rett til å henvende seg til statsforvalteren og be om tilsyn, men at det er opp til statsforvalteren, med utgangspunkt i hva som er formålstjenlig, å avgjøre hvordan de følger opp henvendelsene tilsynsmessig.

Videre er vi positive til departementets forslag om å oppheve advarsel som administrativ reaksjon. Samtidig støtter vi forslaget om ny reaksjon om faglig pålegg, som etter vår vurdering er et egnet virkemiddel for å oppnå kompetanseheving ved faglig svikt. Vår anbefaling er at myndigheten til å ilegge faglig pålegg legges både til Statens helsetilsyn og statsforvalteren.

Forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd - Høringssvar

Høringssvar fra Statens helsetilsyn til Helse- og omsorgsdepartementet