Hopp til hovedinnhold

Helsetilsynets rapport, Oppsummering av tilsyn med barnevernsinstitusjoner – et tilstandsbilde, er en sammenstilling av statsforvalternes årsrapporter fra 2020 og 2021. I disse årene ble det gjennomført 1752 tilsyn med nesten 900 institusjoner. Sammen med tall på tvangsprotokoller og klager, gir dette et bilde av tilstanden ved landets barnevernsinstitusjoner.

Rapporten beskriver et utfordringsbilde som er gjenkjennbart fra tidligere rapporter fra Helsetilsynet.

Strekker seg langt – likevel utfordringer

Generelt beskriver statsforvalterne at institusjonene strekker seg langt for å imøtekomme og ivareta barnas behov, og sikre at barna har det trygt og godt. Funnene fra statsforvalternes tilsyn med barnevernsinstitusjoner viser likevel utfordringer som kan hindre at barn får riktig hjelp til riktig tid.

Årsrapportene beskriver en situasjon hvor barn som bor på institusjon i stor grad trenger koordinert hjelp fra flere instanser på samme tid og at dette krever bedre samarbeid på tvers av ulike instanser. Særlig fremheves utfordringer knyttet til helsemessige oppfølging.

Dette er utfordringer som påvirker institusjonenes mulighet til å gi barna det de har rett på. Utfordringene viser viktigheten av tydelig ansvarsdeling og samarbeid mellom instanser som skal bidra til å gi barna varig endring og positiv utvikling. Dette er et samlet utfordringsbilde på tvers av embetene.

Komplekse og krevende oppgaver

Rapporten trekker frem følgende momenter som er særlig betydningsfulle for barn på barnevernsinstitusjon:

  • manglende samhandling, kompetanse og bemanning gjør det utfordrende å gi et forsvarlig og tilpasset institusjonstilbud
  • alvorlig tvangsbruk øker - men andel klager går ned
  • barn med komplekse behov stiller særlige krav til forebygging av tvang

Det er liten tvil om at oppgavene barnevernsinstitusjonene forvalter er komplekse og krevende. Tilsynets rolle er å avdekke svikt og forbedringsområder. Statsforvalterne gir likevel eksempler på hva som bidrar til god praksis. Der rammene og systemet rundt fungerer, bidrar det til at barn og unge får den omsorgen og behandlingen de har krav på. Utdragene fra flere av årsrapportene indikerer at god internkontroll, styring og ledelse av institusjoner er en forutsetning for å gi barn og unge god og forsvarlig omsorg og behandling.

Helsetilsynets sammenstilling er en videreutvikling av Helsetilsynets rapporter om oppsummering av tvangsbruk i barnevernsinstitusjoner. Denne rapporten er ny måte å bruke innsikt fra statsforvalternes årsrapporter, ved at den i tillegg til tall har vektlagt statsforvalters vurderinger og observasjoner.