Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn har besluttet at temaet for det landsomfattende tilsynet med spesialisthelsetjenesten for 2023-2024 skal være «Tilsyn med selvmordsforebygging i psykisk helsevern for voksne – gode og trygge tjenester til pasienter med depresjon».

Vi har særlig lagt vekt på disse forholdene ved valg av tema for tilsynet:

En stor andel av varslene som Statens helsetilsyn mottar etter helsetilsynsloven § 6 om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient, handler om selvmord eller selvmordsforsøk. Tall fra Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord har tidligere vist at en betydelig andel som tar sitt liv, har hatt kontakt med psykisk helsevern det siste året.

Depresjon er en tilstand som utgjør en betydelig risiko for selvmord.  Vi har derfor valgt å se nærmere på pasientforløp i psykisk helsevern knyttet til depresjon.

Kartlegging og vurdering av selvmordsfare kan i liten grad identifisere hvilke pasienter som faktisk kommer til å ta livet sitt. Lav score ved kartlegging kan gi en falsk trygghet. Vi skal derfor undersøke om innlagte pasienter med depresjon får god diagnostikk og behandling, og om utskrivningen er godt planlagt. Involvering av pårørende og annet nettverk skal også undersøkes. Dersom disse delene av pasientbehandlingen fungerer godt, kan dette i seg selv ha en selvmordsforebyggende effekt.

Følgende sentrale målepunkt/kritiske tjenesteområder blir undersøkt:

  • helseforetakets ansvar for tilrettelegging og oppfølging knyttet til forebygging av selvmord
  • spesialistvurdering i løpet av første døgn
  • innhenting av relevante komparentopplysninger
  • diagnostiske vurderinger
  • formidling av diagnostiske vurderinger og behandlingsalternativer
  • evidensbasert behandling
  • informasjonsflyt mellom miljøpersonell og ansvarlig behandler
  • trygg utskrivning

Helsedirektoratets reviderte nasjonale retningslinje for forebygging av selvmord forventes ferdigstilt høsten 2023. Vi håper og tror at ny retningslinje på samme område som et landsomfattende tilsyn, vil forsterke effekten av tilsynet.

Tilsyn med selvmordsforebygging i psykisk helsevern for voksne. Veileder for landsomfattende tilsyn i 2023 og 2024

Internserien 2/2023