Årsrapporter for Statens helsetilsyn

Årsrapport for Statens helsetilsyn er et årlig dokument som Statens helsetilsyn leverer til overordnet departement (Helse- og omsorgsdepartementet) som grunnlag for drøfting av om fastsatte mål er nådd og oppdrag utført. Dette skjer i departementets etatsstyringsmøte med Statens helsetilsyn.

Nokså mye av stoffet i årsrapportene er presentert også i Statens helsetilsyns tilsynsmelding.

Årsrapportene utgis bare elektronisk (pdf-format).

Årsrapport 2019

PDF

Årsrapport 2018

PDF

Årsrapport 2017

PDF

Årsrapport 2016

PDF

Årsrapport 2015

PDF

Årsrapporter eldre enn fem år finnes i Historisk arkiv

Årlig rapport om arbeid med varsler om alvorlige hendelser

Statens helsetilsyn utgir en årlig rapport om arbeid med varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten i Avdeling for varsler og operativt tilsyn.

Pasient- og pårørendeperspektiv ved alvorlige hendelser. Eksempler og tilsynserfaringer fra Statens helsetilsyns arbeid med varsler om alvorlige hendelser i 2018

Rapport fra Helsetilsynet 4/2019
Bilde av forsiden

Utenkelig eller forutsigbart? Oppfølging av varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. Status og erfaringer 2016 fra Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn

Rapport fra Helsetilsynet 2/2017
Bilde av forsiden

Oppfølging av varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten – et relevant bidrag i pasientsikkerhetsarbeid? Status og erfaringer 2015 fra Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn

Rapport fra Helsetilsynet 2/2016
Bilde av forsiden

Med tilsynsblikk på alvorlige og uventede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Status og erfaringer 2014 fra Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn

Rapport fra Helsetilsynet 5/2015
Bilde av forsiden

Svikt i samhandling, kommunikasjon og kompetanse i alvorlige hendelser …… kunne det skjedd hos oss? Eksempler og erfaringer 2010–2013 fra Undersøkelsesenhetens arbeid med varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten (§ 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven)

Rapport fra Helsetilsynet 3/2014
Bilde av forsiden

Statens helsetilsyn ga ut egne årsrapporter for meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 frem til våre oppgaver opphørte 1. juli 2012. Se menyen Meldeordning.

Årsrapporter for statsforvalterne

Statsforvalterne avgir årsrapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tilsyn og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjenester er omtalt i kapitlene for Barne- og familiedepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Statens helsetilsyn.