Helsetilsynet

Årsrapporter for Statens helsetilsyn

Årsrapport for Statens helsetilsyn er et årlig dokument som Statens helsetilsyn leverer til overordnet departement (Helse- og omsorgsdepartementet) som grunnlag for drøfting av om fastsatte mål er nådd og oppdrag utført. Dette skjer i departementets etatsstyringsmøte med Statens helsetilsyn.

Årsrapportene fra og med 2009 omfatter tilsyn med helseforskning, og fra 2010 barnevern og helsetjenester til personell i Forsvarets utenlandsoperasjoner.

Nokså mye av stoffet i årsrapportene er presentert også i Statens helsetilsyns tilsynsmelding.

Årsrapportene utgis bare elektronisk (pdf-format) for utskrift fra nettet:

Årsrapport 2017

PDF

Årsrapport 2016

PDF

Årsrapport 2015

PDF

Årsrapport 2014

PDF

Årsrapport 2013

PDF

Årsrapport 2012

PDF

Årsrapport 2011

PDF

Årsrapport 2010

PDF

Årsrapport 2009

PDF

Årsrapport 2008

PDF

Årsrapport 2007

PDF

Årsrapport 2006

PDF

Årsrapport Helsetilsynet 2005

PDF

Årsrapport Helsetilsynet 2004

PDF

 

Eldre årsrapporter er fjernet fra nettstedet, men kan fås ved henvendelse til nettredaksjonen. 

Statens helsetilsyn utgir en årlig rapport om arbeid med varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten i Avdeling for varsler og operativt tilsyn.

Til beste for den neste – risikostyring før og etter alvorlige hendelser. Eksempler og erfaringer fra Statens helsetilsyns arbeid med tilsynssaker i 2017, der Undersøkelsesenheten foretok stedlige tilsyn etter varsler om alvorlige hendelse

forsidebilde rappport 2 2018 fra Helsetilsynet

Undersøkelsesenheten årlig rapport 2016

Rapport fra Helsetilsynet 2/2016
forsidebilde rapport 2 2017

Undersøkelsesenheten årlig rapport 2015

Rapport fra Helsetilsynet 2/2016
forsidebilde rapport 2 2016

Undersøkelsesenheten årlig rapport 2014

Rapport fra Helsetilsynet 5/2015
forsiden rapport alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Undersøkelsesenheten årlig rapport 2010-2013

Rapport fra Helsetilsynet 3/2014

Statens helsetilsyn ga ut egne årsrapporter for meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 frem til våre oppgaver opphørte 1. juli 2012. Se menyen Meldeordning.

Årsrapporter for fylkesmennene

Fylkesmennene avgir årsrapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tilsyn og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjenester er omtalt i kapitlene for Barne-, inkluderings- og likestillingsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Statens helsetilsyn.