Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn viser til høringsbrev av 2. oktober 2018 om etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud, med frist 2. januar 2019.

Formålet med endringene er å løfte pasient- og brukerrettighetsordningen, både når det gjelder innhold og omfang, slik at ordningen i enda større grad skal kunne virke til pasienter og brukeres beste. Pasient- og brukerombudene har i dag en sentral rolle i arbeidet for å ivareta pasienters og brukeres behov, interesser og rettsikkerhet overfor helse- og omsorgstjenestene og forslaget støttes derfor av Statens helsetilsyn.

Et hovedgrep er å etablere et nasjonalt ombud. Det nasjonale ombudet vil i kraft av sin overordnede rolle f.eks. kunne ha en aktiv pådriverrolle, samordne og løfte generelle problemstillinger og dermed få en mer tydelig rolle enn tilfellet er i dag. Vår erfaring er at dette kan være et nyttig grep, fordi det legger til rette for økt nasjonal innflytelse, samtidig som en varetar hensynet til lokal kompetanse og kunnskap ved at de øvrige ombudene består.

Forslaget om å utvide ombudenes ansvarsområde til å omfatte den fylkeskommunale (offentlige) tannhelsetjenesten, som inkluderer både tannhelsetjenester utført av fylkeskommunens egne ansatte og av private tannleger og tannpleiere etter avtale med fylkeskommunen, mener vi også er fornuftig.

Når det gjelder forslaget til navneendring, er det vår oppfatning at gjeldende navn er dekkende. For øvrig har vi ingen kommentarer til forslagene.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Anne Myhr
avdelingsdirektør