Hopp til hovedinnhold

Strategi for rasjonell bruk av bildediagnostikk – høringsuttalelse

Etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud – høringsuttalelse

Endringer i smittevernloven – høringsuttalelse

Forslag til endringer i helsepersonelloven § 36 og dødsårsaksregisterforskriften (elektronisk dødsmelding) – høringsuttalelse

Forskrifter til ny sikkerhetslov – høringsuttalelse

Rapport fra arbeidsgruppe om forslag til rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte m.m. – høringsuttalelse

Juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet – høringsuttalelse

Utkast til nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og utkast til mandat for og sammensetning av kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser – høringsuttalelse

Forslag til ny forskrift om pasientjournal (pasientjournalforskriften) – høringsuttalelse

Forslag til endringer i sprøyteromsordningen - høringsuttalelse

Forslag til regulering av spesialistutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin i spesialistforskriften – høringsuttalelse

Forslag til endringer i sosialtjenesteloven – kvalifiseringsprogrammet – høringsuttalelse

Rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunen – høringsuttalelse

NOU 2017:16 - På liv og død - Palliasjon til alvorlig syke og døende - høringsuttalelse

Forskrift om nytt bivirkningsregister – høringsuttalelse

Pakkeforløp for psykisk helse og rus – høringsuttalelse

Forslag om endringer i kreftregisterforskriften – høringsuttalelse

Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften – høringsuttalelse