Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn viser til høringsbrev 22. januar 2018.

Statens helsetilsyn støtter endringsforslaget om at Kreftregisteret skal kunne registrere og behandle opplysninger om de registrertes fødested, og at Kreftregisteret i samsvar med helseregisterloven § 14 innhenter opplysningene fra Folkeregisteret.

Statens helsetilsyn er enige i at personvernulempen ved registrering av denne type opplysninger for den enkelte klart oppveies av fordelene med en slik registering i tråd med Kreftregisterets formål.

Med hilsen

Ragnar Hermstad e.f.
avdelingsdirektør

Pål Børresen
seniorrådgiver