Statens helsetilsyn viser til høringsbrev 22. januar 2018.

Statens helsetilsyn støtter endringsforslaget om at Kreftregisteret skal kunne registrere og behandle opplysninger om de registrertes fødested, og at Kreftregisteret i samsvar med helseregisterloven § 14 innhenter opplysningene fra Folkeregisteret.

Statens helsetilsyn er enige i at personvernulempen ved registrering av denne type opplysninger for den enkelte klart oppveies av fordelene med en slik registering i tråd med Kreftregisterets formål.

Med hilsen

Ragnar Hermstad e.f.
avdelingsdirektør

Pål Børresen
seniorrådgiver