Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn viser til brev av 28. mai 2018 der Helse- og omsorgsdepartementet har sendt høringsnotat med forslag til endringer i sprøyteromsloven (lov 2. juli 2004 nr. 64 om ordning med lokaler for injeksjon av narkotika) og sprøyteromsforskriften (forskrift 17. desember 2004 nr. 1661 om ordning med lokaler for injisering av narkotika).

Våre hovedsynspunkter

  • Statens helsetilsyn støtter forslaget om å utvide typen stoffer som kan inntas i ordningen.
  • Vi støtter at det skal kunne benyttes flere inntaksmåter enn injisering, og at personellet skal gi opplæring i skånsomme inntaksmetoder.
  • Statens helsetilsyn er positiv til de foreslåtte begrepsendringene.
  • Vi viser for øvrig til tidligere innspill av 28. januar og 1. november 2002, og 11. februar 2004.

Innholdet i og omfanget av forslag til utvidelse av sprøyteromsordningen

Statens helsetilsyn anser de sentrale endringene å være følgende:

  1. Utvidelse av typen narkotiske stoffer som kan inntas i ordningen, og dermed endring av målgruppen for ordningen. Det foreslås å åpne ordningen for brukere som injiserer andre stoffer enn heroin.
  2. Adgang til å benytte andre inntaksmåter. Personalet skal kunne gi opplæring i flere skånsomme inntaksmåter enn injisering.
  3. Endring av begrepsbruken i loven og forskriften. Det er foreslått å bruke begrepene brukerrom og brukerromsordning.

Statens helsetilsyn er positiv til å utvide tjenestetilbudet til tunge rusavhengige. Det er kjent at trygge hygieniske rammer for inntak av rusmidler forbygger overdoser og overdosedødsfall, og at det gir økt verdighet for brukerne. Statens helsetilsyn understreker at det er svært viktig at en brukerromsordning er innrettet slik at den blir et velfungerende bindeledd til resten av hjelpeapparatet til tunge rusavhengige.  

Statens helsetilsyns kommentarer til de forslåtte endringene

Statens helsetilsyn støtter forslaget om å utvide typen stoffer som kan inntas i ordningen. Vi støtter også at det skal kunne benyttes flere inntaksmåter enn injisering, og at personellet skal gi opplæring i skånsomme inntaksmetoder.

Utvidelse av typen narkotiske stoffer og målgruppen for ordningen

I høringsnotatet vises det til rapporten «Overdoser på Sprøyterommet 2015-2016», hvor det fremgår at den hyppigste oppgitte årsaken til overdose i 2015-2016 er blandingsbruk, og at de fleste brukerne som benytter seg av Sprøyterommet er blandingsbrukere. Rapporten viser også til funnene i undersøkelsen «Brukerne i Oslo sentrum», den viser at gjennomsnittlig antall brukte rusmidler er 3,7 per bruker. Fordi det i dagens ordning kun er tillatt å injisere heroin på Sprøyterommet, har brukerne ofte inntatt andre rusmidler før de kommer inn, ifølge Sprøyterommet. Dette er en faktor som øker overdosefaren.

Vi vurderer at en utvidelse av ordningen til å gjelde alle narkotiske stoffer, også legemidler, som injiseres alene eller i kombinasjon, vil gjøre ordningen mer tilgjengelig og skape trygghet for brukerne. En slik utvidelse vil kunne minske risikoen for ikke-dødelige og dødelige overdoser, da kvalifisert helsepersonell vil være tilstede ved inntak av de narkotiske stoffene.

Likevel stiller vi spørsmål ved at den forslåtte ordningen ikke skal omfatte «cannabis eller rusmidler og legemidler som primært inntas gjennom munnen (oralt) eller nesen (nasalt)». I rapporten «Overdoser på Sprøyterommet 2015-2016» fremgår det at i 98 av 140 overdosetilfeller blant brukere under 29 år, var oppgitt «andre rusmidler» som årsak. Av «andre rusmidler» er det benzodiazepiner som brukes mest, samt andre dempende stoffer som opioider og alkohol. Benzodiazepiner kan tas i «pilleform», men det er heller ikke uvanlig for de aktuelle brukerne å knuse og injisere også disse legemidlene. Statens helsetilsyn påpeker at det ikke går klart frem av ordlyden i forslaget om slike legemidler er ment innenfor/utenfor ordningen. Vi anbefaler derfor at dette vurderes nærmere og klargjøres.

Overordnet mener vi, i samsvar med vårt innspill i 2004, at type narkotikum og dose ikke bør spesifiseres i ny ordning da det kan begrense tilgjengeligheten på måter som ikke er ønsket.

Adgang til å benytte andre inntaksmåter

Vi støtter i hovedsak forslaget om at brukere skal kunne benytte andre inntaksmåter enn injisering. Vi merker oss imidlertid at endringene i særloven er begrenset til «inhalering» og «injisering». I tråd med rapporten nevnt overfor fremkommer det at mange av de aktuelle brukerne av Sprøyterommet bruker «andre rusmidler», her også legemidler i pilleform som både tas oralt, nasalt, alternativt også rektalt. Det er Statens helsetilsyns vurdering at det ikke bør settes adgangskriterier som unødig begrenser tilgjengelig­heten for aktuelle brukere.

Statens helsetilsyns høringsuttalelser i 2002 og 2004

Avslutningsvis viser vi til våre tidligere innspill vedrørende forslag om opprettelse og videreføring av forsøksordningen med sprøyterom.

I 2002 ga vi vår tilslutning til forsøksordning for å imøtekomme de mest forkomne rusmiddelmisbrukerne. Samtidig understreket vi at en rekke juridiske og etiske utfordringer ikke var tilstrekkelig utredet, ikke minst knyttet til krav i helsepersonelloven. I 2004 drøftet Justisdepartementet rettslige og påtalemessige problemstillinger og internasjonale forpliktelser. Statens helsetilsyn vektla at ordningen fikk en utforming og bemanning som i størst mulig grad sikret at hovedformålene ble ivaretatt og kunne evalueres. Videre understreket vi også viktigheten av å få klarhet i hvilket ansvar virksomheter og personell ville få i ordningen. For personalet i brukerrom er det viktig at det tydeliggjøres hvilke regler som gjelder dersom de blir vitne til handlinger som er straffbare, samt at det er viktig å definere aktsomhetsnormen som bør legges til grunn for deres aktiviteter i ordningen.

Statens helsetilsyn bemerker at vi står ved tidligere innspill vedrørende målgruppe og narkotika. I 2004 vektla vi at «alle de vanlige narkotika» representerer en helsefare for misbrukeren, så vel som et samfunnsproblem, og at det trolig vil virke mot sin hensikt å lage en ordning som er så restriktiv at mange misbrukere ikke vil benytte seg av den.

Statens helsetilsyn ser positivt på at Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartement har satt ned et utvalg som skal forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform.

Videre anser vi det positivt at helsepersonelloven § 4 ikke skal være til hinder for at helsepersonell kan utføre oppgaver som etter regler i eller i medhold av helsepersonelloven er lagt til personalet i brukerromsordningen. Vi foreslår likevel at det bør tydeliggjøres hvilke regler som gjelder dersom de blir vitne til handlinger som er straffbare, og at det er viktig å definere aktsomhetsnormen som legges til grunn for helsepersonellets aktiviteter i ordningen.

Statens helsetilsyn er positiv til foreslåtte endringer i begrepsbruken, da dette kan bidra til å øke tilgjengeligheten av tjenesten.

Vi har for øvrig ingen kommentarer til forholdet til FNs narkotikakonvensjoner.

Med hilsen

Jo Kittelsen etter fullmakt
assisterende direktør

Silje Eklund
rådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Juridisk saksbehandler: rådgiver Silje Eklund, tlf. 21 52 99 59