Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn viser til høring 15. juni 2018 fra Helse- og omsorgsdepartementet med forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften med høringsfrist 25. september 2018.

Høringsnotatet har to hoveddeler. Første del omhandler at departementet blant annet foreslår å lovfeste at de regionale helseforetakene skal sørge for et felles system for å beslutte hvilke metoder som skal tilbys i den offentlige spesialisthelsetjenesten - et felles system som i dag er forankret i eierstyringslinjen. Det fremkommer at departementet, for å styrke forutberegnelighet til prioritering i spesialisthelsetjenesten, vil ta inn i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a at de regionale helseforetakene skal innrette sitt tjenestetilbud basert på prioriteringskriteriene om nytte, ressursbruk og alvorlighet.

Departementet skriver blant annet at:

 «Departementet mener det er særdeles viktig at prioriteringsprinsippene er gjennomgående i hele spesialisthelsetjenesten og i regelverket. Det er en av de grunnleggende føringen fra prioriteringsmeldingen, som ble vedtatt av et samlet Storting. Det innebærer at prinsippene må ligge til grunn både på gruppenivå og på individnivå. Beslutninger om hvilke nye metoder og legemidler som skal innføres i spesialisthelsetjenesten, og hva retten til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten skal inneholde, må bygge på de samme prinsippene. I kapittel 9 foreslår departementet å presisere i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b om retten til nødvendig spesialisthelsetjeneste, at rettigheten gjelder de tjenester som spesialisthelsetjenesten har ansvaret for å yte og finansiere. Det betyr at den individuelle rettigheten ikke går lengre enn hva spesialisthelsetjenesten er forpliktet til å yte av tjenester.»

Departementet foreslår også regler som omhandler egenfinansiering av helsehjelp i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Videre foreslås endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften hvor formålet er å gjøre regelverket om dekning av utgifter til helsehjelp i utlandet klarere og mer oversiktlig.

Statens helsetilsyn støtter forslagene. Etter vår vurdering er det viktig at prioriteringsprinsippene er åpne, transparente og gjennomgående i spesialisthelsetjenesten. Det er viktig at prinsippene gjelder både på gruppenivå og individnivå, og at den gjennomgående sammenhengen fremkommer både i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

Etter Helsetilsynets vurdering inneholder høringsnotatet grundige og gode beskrivelser av gjeldende rett. Helsetilsynet støtter også høringsnotatets beskrivelse av sammenhengen mellom systemet for nye metoder og pasientens rett til nødvendige tjenester i blant annet punktene 9.2.1 og 15.4.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Pål Børresen
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Pål Børresen, tlf. 21 52 99 67