Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn viser til høringsbrev av 20. februar 2018 om NOU 2017:16 – På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke og døende med høringsfrist 21. mai 2018.

Statens helsetilsyn anser at NOU 2017: 16 er en grundig og omfattende utredning om sentrale forhold ved palliasjon til alvorlig syke og døende.
Statens helsetilsyn anser palliasjon til alvorlig syke og døende for å være et viktig og relevant tema i vår tid, og at problemstillingene som tas opp vil bli mer og mer aktuelle i lys av utviklingen i samfunnet med bl.a. en aldrende befolkning der behovet for palliasjon vil forventes å øke i tiden som kommer.

Statens helsetilsyn støtter hovedkonklusjonene i utredningen, og vil særlig poengtere følgende:

  • Tidlig integrasjon av palliasjon bør skje tidlig i pasientforløpet.
  • Godt organiserte pasientforløp, tilpasset den enkelte pasients behov (pasienttilpassede forløp), vil kunne bedre samhandling, redusere risikoen for uønskede hendelser og derved øke pasientsikkerheten.
  • Det er viktig med økt kompetanse om palliasjon i helsetjenesten, og det er viktig at utdanningen i palliasjon styrkes. Statens helsetilsyn mener kompetansen bør økes både i basal-, videre- og etterutdanningen.
  • Tilsvarende er det viktig med økt forskning på palliasjon for å styrke kompetansen og kvaliteten i helse- omsorgstjenesten. Det er viktig at forskning på palliasjon omhandler forskning i kommunene- og spesialisthelsetjenesten.
  • Det er viktig at pårørende trekkes inn tidlig i pasientforløpet siden livstruende sykdom ikke bare affiserer den som er syk, men også de som står nær.

Når det gjelder organisering av tjenestene, støtter Statens helsetilsyn utvalgets flertall som anbefaler at de palliative tjenestene, herunder palliasjon i livets aller siste fase, organiseres integrert og ikke som en særomsorg ved siden av den ordinære helse- og omsorgstjenesten.

Med hilsen

Heidi Merete Rudi etter fullmakt
assisterende direktør

Ole Kristian H. Furulund
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandlere: Ole Kristian Haug Furulund, tlf. 21 52 99 24
Wenche Skjær, tlf. nr. 21 52 99 97