Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn viser til invitasjon av 13. desember 2017 til å avgi høringsuttalelse i forbindelse med pakkeforløp psykisk helse og rus.

Statens helsetilsyn ønsker å komme med noen generelle kommentarer til forhold som vi anser som felles ved utkastene til pakkeforløp.

Henvisning

Pakkeforløpet gjelder spesialisthelsetjenesten, men forutsetter i stor grad bruk av ressurser hos fastlege/førstelinjetjeneste. Med tanke på implementering av pakkeforløpene må dette tas hensyn til.
Det stilles også store krav til henviser når det gjelder hva som bør være med i henvisningen. Fastlegen vil ofte være henviser, og det kan bli en praktisk utfordring for fastlegene å sette av tilstrekkelige ressurser til henvisningsarbeidet.

Vi ser imidlertid at det kan være ressursbesparende for spesialisthelsetjenesten dersom henviser ansvarliggjøres med tanke på å avklare pasientens motivasjon for behandling og informere om hva det innebærer å bli henvist til et pakkeforløp.

Samarbeidsmøte

I flere av pakkeforløpene er det stilt krav om samarbeidsmøte underveis i forløpet og også før pakkeforløpet kan avsluttes. Dette vil kreve mye ressurser også fra fastleger/førstelinjetjenesten og innebærer en omfattende utvidelse av en eksisterende samarbeidsform.

Avsluttende samtale

I pakkeforløpene stilles det svært mange krav til hvilke temaer som skal gjennomgås i avsluttende samtale. Det bør vurderes om alle punktene skal forstås som obligatoriske i en slik samtale.

Forløpskoordinering

Til dette punktet viser vi til andre avsnitt under overskriften «Generelle betraktninger» i vår høringsuttalelse av 6. oktober 2017, deres referanse 17/20347.

Somatisk helse

Til dette punktet viser vi til tredje og fjerde avsnitt under overskriften «Særlig om Pakkeforløp utredning av psykiske lidelser hos voksne og Pakkeforløp utredning av psykiske lidelser hos barn og unge» i vår høringsuttalelse av 6. oktober 2017, deres referanse 17/20347. Vi vil understreke viktigheten av ledelsesforankring og god organisering når somatiske undersøkelser mv. skal være gjort innen tre dager etter første kontakt.

Vi vil også knytte noen kommentar til utkastet «Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne» hva gjelder somatisk helse. Under punkt 2.2, underoverskriften «Somatisk vurdering», fremgår det i et av punktene at spesialisthelsetjenesten ut fra henvisningen må ta stilling til om det skal gjøres supplerende undersøkelser. Det fremgår imidlertid ikke hvem i spesialisthelsetjenesten som skal gjøre denne vurderingen – lege eller personell med annen fagbakgrunn. Etter Statens helsetilsyns vurdering bør det fremgå at denne vurderingen må gjøres av lege. Videre gjelder et av punktene somatisk undersøkelse, som skal inkludere tannhelse, ernæringsstatus og risikofaktorer for hjerte-/karsykdom. Det fremgår imidlertid ikke om denne undersøkelsen skal gjøres eller kvalitetssikres av lege.

Involvering av spesialist

Vi ser positivt på at det legges opp til at spesialist som hovedregel skal ha møtt minst én gang i forløpet, og at dette bør skje på et tidlig tidspunkt. Vi har imidlertid merket oss at det samme kravet stilles i alle pakkeforløpene, og vi ønsker å påpeke at kravet til hyppighet av og tidspunkt for involvering av spesialist bør stå i forhold til tilstandens alvorlighetsgrad.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Susanne Lie
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Susanne Lie, tlf. 21 52 98 59