Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn viser til høringsbrev av 26. oktober 2018 vedrørende Strategi for rasjonell bruk av bildediagnostikk.

Helsedirektoratet angir at de foreslåtte tiltakene skal bidra til kvalitetsforbedring, til å redusere uheldig variasjon i praksis og til å begrense unødig eller feil bruk av ressurser.

Statens helsetilsyn deler vurderingen av behovet for tiltak som bidrar til kvalitetsforbedring, reduserer geografiske variasjon i praksis og som begrenser unødig eller feil bruk av ressurser. Vi legger til grunn at slike tiltak også er viktige ut fra hensynet til at pasientene skal få forsvarlig diagnostikk og behandling. Et sentralt moment for Statens helsetilsyn er at de foreslåtte tiltakene bidrar til å sikre forsvarlige tjenester for pasientene.

Nesten alle planlagte utredninger og behandlinger som gjennomføres i spesialisthelsetjenesten starter med en henvisning fra primærhelsetjenesten, jf. avsnitt 2.5 i høringen. Fastlegene står for den største delen av henvisningene til radiologiske undersøkelser finansiert gjennom Helfo. Henvisningspraksis påvirker sykehusenes aktivitet i betydelig grad, og også etter Statens helsetilsyns vurdering er det en uhensiktsmessig variasjon i henvisningspraksis i primærhelsetjenesten.

Etter vår vurdering er derfor et sentralt spørsmål om tiltakene som foreslås er egnet til å sikre at fastlegene og andre med henvisningsrett i primærhelsetjenesten bruker bildediagnostikk rasjonelt. Pasientenes rett til forsvarlig helsehjelp må ivaretas samtidig som ressursbruken skal være hensiktsmessig.

Statens helsetilsyns vurdering
Det må forventes at fastlegene gjør en forsvarlig undersøkelse av pasienten og en forsvarlig vurdering av om det er indikasjon for videre utredning med bildediagnostikk. Imidlertid vil ikke fastlegene alltid ha god nok kunnskap om hvorvidt utredning med bildediagnostikk er indisert, eller hvilken modalitet som er mest hensiktsmessig når det er indikasjon for videre undersøkelser. Fastlegene og andre med henvisningsrett i primærhelsetjenesten trenger gode beslutningsverktøy når de skal henvise til bildediagnostikk.

Oppdaterte faglige retningslinjer som er lett tilgjengelige kan sikre at fastlegene henviser riktig pasient til riktig undersøkelse. Dette kan bidra til å sikre forsvarlige bildediagnostiske undersøkelser og motvirke unødig ressursbruk.

Videre må det forventes at spesialisthelsetjenesten oppfyller sin veiledningsplikt når fastlegen har henvist til en modalitet som ikke er optimal eller egnet for problemstillingen. Spesialisthelsetjenesten må gi tilbakemelding ved feilbruk eller uhensiktsmessig bruk av bildediagnostikk. Det er i den forbindelse behov for kanaler for veiledning fra spesialisthelsetjenesten. Per i dag er infrastrukturen for effektiv dialog mellom henviser og radiologisk avdeling/institutt ikke god nok.

Etter vår vurdering vil følgende tiltak være viktige, særlig for fastlegene:

  • oppdaterte faglige retningslinjer som gjøres kjent og er lett tilgjengelige
  • interaktiv henvisning med beslutningsstøtte (implementering av beslutningsverktøy i journalsystemene)
  • bedre kommunikasjon mellom henviser og radiologisk avdeling/institutt, herunder tilbakemelding fra spesialisthelsetjenesten gjennom effektive og egnede kanaler
  • tilbud om kurs som er poenggivende i spesialistutdanningen
  • aktiv bruk av praksiskonsulenter
  • felles bildelagrings- og arkivsystemer (viktig for hele helsetjenesten)

Konklusjon
Samlet sett anser vi de foreslåtte tiltakene i høringen som relevante og aktuelle for å sikre en rasjonell og forsvarlig bruk av bildediagnostikk. Etter vår vurdering mangler imidlertid gode nok data- og kommunikasjonsverktøy for at tiltakene skal kunne iverksettes på en effektiv og virksom måte.

Vi gjør oppmerksom på at Statens helsetilsyn ikke har tatt stilling til de rettslige aspektene ved eventuell etablering av kommunikasjonsverktøy og felles bildelagrings- og arkivsystemer.

Med hilsen

Heidi Merete Rudi e.f.
assisterende direktør

Susanne Lie
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

 

Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver Susanne Lie, tlf. 21 52 98 59, e-post  

Helsefaglige saksbehandlere: seniorrådgiver Ole Kristian H. Furulund, tlf. 21 52 99 24, e-post , og seniorrådgiver Lisbeth Homlong, e-post