Helsetilsynet

Fra: Statens helsetilsyn
Til: Helsedirektoratet
Vår ref.: 2019/1334 2 MFR
Deres ref.: 19/10522

Statens helsetilsyn viser til Helsedirektoratets invitasjon til å gi våre vurderinger av forslagene i anbefalinger om måling av vekt og lengde/høyde. Høringsfristen er 1. august 2019.

Statens helsetilsyn ser positivt på at anbefalingene for måling av vekt og høyde blir en implementert del av Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

Regelmessige helseundersøkelser med målinger av høyde og vekt gir verdifull informasjon og kunnskap om barn og unges vekst, trivsel, helse og ernæringstilstand, og bidrar også til å avdekke vekstavvik og sykdom. Regelmessige helseundersøkelser med målinger av høyde og vekt, kan også gi helsepersonell mulighet til å avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn.

Statens helsetilsyn mener at det foreliggende utkastet til anbefalinger for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten fremstår som godt faglig fundamentert. Videre utgjør det et godt utgangspunkt for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, med datagrunnlag som gir muligheter til å kunne iverksette målrettede tiltak både på individ og befolkningsnivå.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Lisbeth Homlong
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift