Hopp til hovedinnhold

NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven – høringsuttalelse

Ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger – høringsuttalelse

NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov - høyringssvar

Opplæring i norsk og vilkår for økonomisk stønad – høringssvar

Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) — høringsuttalelse

Endringer i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder allmennlegetjenesten - høringsuttalelse

Forslag om utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukerstyrt personlig assistanse for bestemte personer over 67 år – uttalelse fra Statens helsetilsyn

Forslag til spesialistgodkjenning for sykepleiere med master i avansert klinisk allmennsykepleie - høringsuttalelse

Endringer i SYSVAK-forskriften, MSIS-forskriften og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer - høringsuttalelse

Særlovgjennomgang om internkontroll - høringsuttalelse

Åpenhet i grenseland - høringsuttalelse fra Statens helsetilsyn til NOU 2019:10

Veileder til forskrift om svangerskapsavbrudd - høringsuttalelse

Endringer i helsepersonelloven § 29 c – høringsuttalelse fra Statens helsetilsyn

Forslag til endringer i bioteknologiloven – høringssvar

Forslag til nasjonal veileder for legevakt - høringsuttalelse

Ny lov og forskrift om medisinsk utstyr høringsuttalelse

Statens helsetilsyn omgjør Fylkesmannen i - vedtak - gir rett til nødvendig helsehjelp

Forslag til ny barnevernslov - høringsuttalelse

Anbefalinger om måling av vekt og lengde/høyde - høringsuttalelse

Retningslinje om barnevernets ansvar for barn som begår straffbare handlinger - høringsuttalelse

Forslag til forskriftsendring om dokumentasjonsplikt i apotek – høringsuttalelse

Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie - høringsuttalelse

Endringer i varselordningen – ny lov om statlig tilsyn i helse- og omsorgstjenesten - ny § 6 fra 1. juli 2019. Hva innebærer det for Statens helsetilsyn og fylkesmennene?

Informasjon om endringer i varselordningen fra 1. juli 2019

Ny varslingsplikt til Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlige skader etter hendelser i kommunale helse- og omsorgstjenester

Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisin – høringsuttalelse

Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge – 7 anbefalinger - Høringsuttalelse

Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) - høringsuttalelse

Forslag til ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning - høringsuttalelse

NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem - høringsuttalelse

NOU 2018:16 Det viktigste først - Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester - høringssvar

Forslag om endringer i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v. - høringsuttalelse

Hjerneslag – pakkeforløp (fase 2) - høringssvar

Forslag til endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften - høringsuttalelse

NOU 2018:14 IKT-sikkerhet i alle ledd og utkast til lov om sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer (NIS- direktivet) – høringsuttalelse

Svar på høring om endringer i abortloven - fosterreduksjon

Stikkprøveundersøkelse av diagnostisering av personer med utviklingshemming

Endringer i vergemålsloven mv - høringsuttalelse

Forslag til nasjonal retningslinje for farmasøytutdanningene - høringsuttalelse

Forslag til nasjonal faglig retningslinje for medisinutdanningen - høringssvar

Innspill til Rusreformutvalgets oppdrag – høringssvar