Helsetilsynet

Fra: Statens helsetilsyn
Til: Helse- og omsorgsdepartementet
Dato: 18.09.2019

Statens helsetilsyn viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 24. mai 2019 om høring av NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland (Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen). Høringsfristen er 1. oktober 2019.

Etter vår vurdering vil den foreslåtte veilederen være til god støtte for virksomheter, ansatte, pasienter, brukere, pårørende og media i forbindelse med fotografering, filming, reportasjer mv. og deling av slikt materiale fra helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, barnehager og skoler.

Vedrørende taushetsplikt

Under del II «Noen viktige rettslige utgangspunkter» mener vi at det ikke går klart frem av de kryssende hensynene at noen av kravene er lovbestemte plikter og/eller forbud. Vi viser til at taushetsplikten omtales som en grunnleggende verdi som det må tas hensyn til, og ikke en lovbestemt plikt. Det vil være uheldig dersom ansatte i barnevernet og helse- og omsorgssektoren misforstår taushetsplikten som et hensyn som kan veies mot ytringsfriheten (forutsatt at det ikke foreligger gyldig samtykke).

Under del II punkt 4 «Taushetsplikten» omtales taushetsplikten og de begrensningene den legger på ansatte. Det er beskrevet at taushetsplikten «i begrenset grad» omfatter «en aktiv plikt til å forsøke å hindre at brukernes personlige forhold blir kjent for andre». Ved bruk av begrepet «i begrenset grad» kan taushetspliktens aktive side fremstå mindre streng enn den faktisk er. Brudd på taushetsplikten vil kunne medføre alvorlige konsekvenser for pasienter, brukere og den ansatte selv. Det er derfor viktig å kommunisere at taushetsplikten skal praktiseres strengt, så fremt det ikke er forhold som tilsier noe annet, for eksempel et gyldig samtykke fra den de taushetsbelagte opplysningene gjelder. Vi viser til at det straffbare ved brudd på taushetsplikten ikke er omtalt i punkt 5 «Straffeansvar».

Vedrørende utarbeidelse av retningslinjer

Som det er redegjort for i kapittel 8 «Forsvarlig drift av virksomheten», har virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten og barneverntjenesten et særlig ansvar for å yte forsvarlige tjenester. I tillegg skal virksomhetene tilrettelegge for at de ansatte skal kunne yte forsvarlige tjenester.

På bakgrunn av sakens viktighet er vi av den oppfatning at veilederen bør anbefale virksomheter å utarbeide og implementere retningslinjer for hvordan pasienter, brukeres, ansattes og medias bilder, film og lydopptak skal håndteres, selv om en del virksomheter allerede har utarbeidet slike.

Med hilsen

Heidi Merete Rudi e.f.
assisterende direktør

Mathilde Frogner Rimestad
rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandlere: rådgiver Mathilde Frogner Rimestad, tlf. 21 52 98 70.