Helsetilsynet

Fra: Statens helsetilsyn
Til: Helse- og omsorgsdepartementet
Dato: 10.09.2019
Vår ref.: 2019/1642 2 MFR

Statens helsetilsyn viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 21. juni 2019 om høring av forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c. Høringsfristen er 19. september 2019.

Vi har også tidligere uttalt oss til bestemmelsen i brev til Helse- og omsorgsdepartementet 16. januar 2013 (deres referanse 2012/3404).

Statens helsetilsyn slutter seg til departementets forslag om å forenkle helsepersonells tilgang til taushetsbelagte opplysninger etter helsepersonelloven § 29 c i tilfeller der helsepersonellet tidligere har ytt helsehjelp til pasienten. Læring og kvalitetssikring av helsehjelp i helse- og omsorgstjenestene er etter vårt syn av stor betydning for å sikre forsvarlige tjenester av høy kvalitet og forebygge uønskede hendelser, feilbehandling og klagesaker. Dette vil være positivt i et pasientsikkerhetsperspektiv.

Helsepersonells tilgang til taushetsbelagte pasientopplysninger for å lære og kvalitetssikre, må balanseres opp mot ivaretakelse av taushetsplikten. Vern av taushetsplikten og avgrenset tilgang til pasienters journal er avgjørende for pasienters tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten. Hvert år behandler tilsynsmyndigheten saker mot helsepersonell som omhandler urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger og brudd på helsepersonelloven § 21 a. Tilsynsmyndigheten vurderer også om virksomheters informasjonssystemer er forsvarlige, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-10 og spesialisthelsetjenesteloven § 3-2.

Vi slutter oss til departementets vurdering om at krav til logg, tilgangsstyring og etterfølgende kontroll er viktig for å hindre urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger. Gode IT-systemer som sikrer loggføring over hvem som gjør oppslag i pasientjournal, og grunnlaget for oppslaget, er viktig i denne sammenhengen. Krav til dokumentasjon knyttet til tilgjengeliggjøring av opplysninger etter helsepersonelloven § 29 c, utover de krav som følger av eksisterende lov og forskrift, er derfor etter vår vurdering ikke nødvendig.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Mathilde Frogner Rimestad
rådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

 

Juridisk saksbehandler: rådgiver Mathilde Frogner Rimestad, tlf. 21 52 98 70
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver Lisbeth Homlong, tlf. 21 52 99 09