Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn viser til høringsbrev 26. juni 2019 fra Helse- og omsorgsdepartementet med forslag om endringer i forskrift om Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK-forskriften), forskrift om Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften) og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer. Høringsfrist er 26. september 2019.

Statens helsetilsyn støtter i hovedsak forslagene til forskriftsendringer.

Statens helsetilsyn er i utgangspunktet positive forskriftsendringer i SYSVAK- forskriften og MSIS-forskriften som kan bidra til fullstendige data. Komplette data er viktig for å få fullstendige opplysninger som gir riktige analyser om utbredelsen av smittsomme sykdommer og befolkningens vaksinasjonsstatus. Det er avgjørende for vurdering av behov for smitteverntiltak og kan forebygge smitte.

I høringsnotatet drøftes ulempene for den enkeltes personvern som de foreslåtte endringene i SYSVAK-forskriften og MSIS-forskriften vil medføre. I likhet med Helse- og omsorgsdepartementet er vi enige i at nytten ved økt registrering i enkelte tilfeller overstiger ulempen registreringen har. Vi vil likevel fremheve at det er risiko for at økt registrering av personidentifiserbare opplysninger, uten krav om samtykke eller reservasjonsrett, fører til at pasienter ikke oppsøker helsehjelp ved mistanke om smittsom sykdom eller avstår fra å ta nødvendige vaksiner. Vi ber om at Helse- og omsorgsdepartementet tar dette perspektivet med i vurderingen av de foreslåtte forskriftsendringene.

Antibiotikaresistens er en stor utfordring for helsetjenesten og folkehelsen. Vi mener det er viktig at forskrift for allmennfarlige smittsomme sykdommer oppdateres i tråd med vår tids smittevernutfordringer. At karbapenemaseproduserende bakterier (KPB) defineres som allmennfarlig smittsom sykdom etter smittevernloven § 1-3 nr. 3, er et tiltak som kan være med å bidra på å forebygge antibiotikaresistens. Vi stiller oss positive til dette forslaget.

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt om innspill til forslaget om å forskriftsfeste en gjensidig varslingsplikt mellom helseinstitusjoner ved flytting av pasient i MSIS- forskriften § 3-8.

Statens helsetilsyn savner at det i høringsnotatet redegjøres for virksomhetens ansvar for å sikre at det varsles om mistenkt eller påvist smittsom sykdom og drøftelsene som har ledet frem til at lege/sykepleier tillegges en individuell varslingsplikt. Vi mener at virksomheten har det overordnede ansvaret og må legge til rette for at helsepersonell overholder sine individuelle varslingsplikter.

I høringsnotatet står det at varslingsplikten ved overflytting mellom helseinstitusjoner skal gjelde behandlingsansvarlig lege eller sykepleier. I forslaget som foreligger til forskriftsendringer, er det kun lege som er utpekt som varslingspliktig. Statens helsetilsyn mener at en individuell varslingsplikt også burde tillegges sykepleier, og at forskriften endres i samsvar med det. I tillegg foreslår vi at det utredes om varslingsplikten burde omfatte behandlingsansvarlig lege utenfor helseinstitusjon, for eksempel fastlege, som skal legge inn pasient med mistenkt eller påvist smittsom sykdom på helseinstitusjon. Vi er for øvrig enig i at det presiseres i forskriften at det skal varsles ved mistanke om smittsom sykdom, for å sikre informasjonsoverføring som kan være avgjørende for å forebygge smitte i tilfeller der sykdom ikke enda med sikkerhet er påvist.

Forslagene innebærer endringer i melde- og varslingsplikter for tjenestene som bidrar til bedre oversikt og kunnskap – og derigjennom et bedre smittevern. Det er imidlertid en generell utfordring at tjenestene stadig får økende krav til rapportering og registrering. Den totale byrden for tjenestene må tas med i vurderingen av hvilke økonomiske og administrative konsekvenser de foreslåtte forskriftsendringene har.

Med hilsen

Heidi Merete Rudi e.f.
assisterende direktør

Siri Sand Kaastad
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver Siri Sand Kaastad, tlf. 21 52 99 54

Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver Øystein Andre Hveding, tlf. 21 52 99 21