Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn viser til forslaget til endringer av 12. april 2019 i ovennevnte regelverk, hvor det forslås tre endringer:

  1. Innføring av trygderefusjon for leger i vikariater hos fastleger eller i kommunalt organisert legevakt som ikke har gjennomført turnus/første del av spesialistutdanningen (LIS 1).
  2. Utvidelse av rammen for fravær under spesialistutdanningens første
  3. Fritak fra krav til spesialistgodkjenning ved opprettelse av nye spesialiteter (aktuelt nå på grunn av opprettelse av ny spesialitet i akutt- og mottaksmedisin).

Vi har følgende kommentarer til forslaget:

1.  Innføring av trygderefusjon for leger i vikariater hos fastleger eller i kommunalt organisert legevakt som ikke har gjennomført turnus/første del av spesialistutdanningen (LIS 1). 

Statens helsetilsyn mener prinsipielt at kravet til turnustjeneste eller oppfylte læringsmål i første del av spesialistutdanningen (LIS 1) bør være en forutsetning for å arbeide selvstendig i allmenn praksis, og at akuttmedisinforskriftens krav til kompetanse for deltakelse i legevakt skal gjelde også for vikarer som arbeider selvstendig i legevakt.

Vi har oppfattet at formålet med de forslåtte endringene i forskriften om trygderefusjon er å unngå at det stilles krav til turnustjeneste hos erfarne leger med tilstrekkelig realkompetanse som frem til 1. mars 2019 har vært brukt som vikarer i kommunehelsetjenesten. Dette er av betydning for avvikling av sommerferie for fastlegene blant annet. Statens helsetilsyn støtter de foreslåtte endringene under den forutsetningen at krav til realkompetanse blir ivaretatt.

For deltakelse i legevakt mener vi kompetansekravet i akuttmedisinforskriften må gjelde, uavhengig av om legen har et vikariat i legevakt, eller som fastlege med deltakelse i legevakt. Det virker uklart om dette er tilfelle for lege i fastlegevikariat som deltar i legevakt slik det er formulert i høringsnotatet.

Det er bør også gjøres klart om unntakene som er foreslått kun gjelder for vikariater av den angitte varighet på ett år/to måneder, eller om det innbefatter mulighet for forlengelse, fornyelse eller gjentakelse av vikariatene.

2. Utvidelse av rammen for fravær under spesialistutdanningens første del. Statens helsetilsyn mener forslagene tar tilstrekkelig hensyn til at læringsaktivitetene skal gjennomføres, og samtidig sikrer at fraværsregelen alene ikke bidrar til at tjenesten ikke kan gjennomføres til normert tid på grunn av forhold som er normale i arbeidslivet for øvrig. Det gjelder normalt fravær på grunn av ferie, sykdom og liknende. Statens helsetilsyn har ingen kommentarer til forslagene.

3. Fritak fra krav til spesialistgodkjenning ved opprettelse av nye spesialiteter (aktuelt nå på grunn av opprettelse av ny spesialitet i akutt- og mottaksmedisin).

Statens helsetilsyn har ingen kommentarer til forslaget med de forutsetningene som er lagt til grunn.

Med hilsen

Heidi Merete Rudi etter fullmakt
assisterende direktør

Hans-Petter Næss
fagdirektør

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Hans-Petter Næss