Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev av 28. juni 2019 med høringsfrist 25. oktober 2019.

Departementet foreslår at pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d om rett til brukerstyrt personlig assistanse utvides til også å gjelde personer over 67 år som før fylte 67 år har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse etter bestemmelsens første punktum.

Statens helsetilsyn er positiv til at det rettighetsfestes en fortsatt rett til brukerstyrt personlig assistanse etter fylte 67 år. Vi mener dette vil bidra til å skape trygge og forutsigbare rammer rundt tjenestetilbudet til personer med sammensatte og langvarige behov.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Kristine Oeding
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver Kristine Oeding, tlf. 21 52 99 31
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver Silja Nicoline Angellsen, tlf. 21 52 99 32