Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn viser til Vegdirektoratets høringsnotat av 6. mars 2019 med forslag til endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften med høringsfrist 26. april 2019.

Statens helsetilsyn støtter forslaget om elektronisk melding om helsekrav til Statens vegvesen der kun konklusjonen og ikke konkrete helseopplysninger fremkommer. Videre støtter vi forslaget om å heve aldersgrensen fra 75 til 80 år for å kreve helseattest for førerkort klasse 1, ut fra at risikobildet for eldre i trafikken er endret.

Høringsnotatet reiser noen problemstillinger som vi vil utdype og stille noen spørsmål til.

Elektronisk helsemelding med negativ konklusjon (helsekrav ikke oppfylt) og forholdet til helsepersonelloven § 34

I høringsnotatet fremkommer det under punkt 3.4.4 at den eneste informasjonen Statens vegvesen trenger for å avgjøre om førerrett skal innvilges er om helsekravene er «bestått», «ikke bestått» eller «bestått under betingelser».

Slik Statens helsetilsyn forstår høringsnotatet har Vegdirektoratet i sitt forslag til forskriftsendring i hovedsak omhandlet elektronisk overføring av helsemelding ved «positiv» konklusjon fra legen. Vi ser imidlertid at melding om ikke oppfylte helsekrav kan reise noen spørsmål.

Rettslig grunnlag - helsepersonellets meldeplikt ved ikke oppfylte helsekrav Helsepersonellets meldeplikt til offentlige myndigheter (jf. vedlegg til førerkortforskriften definert som Fylkesmannen) fremgår av lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 34:

«Lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient med førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy, ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles, skal oppfordre pasienten til å innlevere førerkortet eller sertifikatet. Dersom pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig, skal helsepersonell som nevnt gi melding til offentlige myndigheter etter nærmere regler fastsatt av departementet i forskrift.»

Videre fremkommer den enkelte person sitt ansvar i forbindelse med helsesvekkelser i vedlegg til førerkortforskriften § 2:

«Ingen må føre motorvogn når vedkommende ikke er i stand til å kjøre på trafikksikker måte på grunn av sykdom, bruk av midler som gir svekket kjøreevne, eller annen helsesvekkelse.

Når innehaver av førerkort som følge av helsesvekkelse angitt i første ledd har grunn til å tvile på om føring av motorvogn kan skje på trafikksikker måte, plikter vedkommende å oppsøke lege for undersøkelse før videre kjøring finner sted.»

Spørsmålet blir om meldeplikten i henhold til § 34 er oppfylt ved at legen sender elektronisk melding om ikke oppfylt helsekrav til Statens vegvesen eller om legen i tillegg må sende melding i henhold til § 34. Fra vårt ståsted er det viktig at dette avklares slik at det ikke oppstår tvil hos helsepersonellet som utarbeider attesten.

Informasjon om og oppfølging av «negative» konklusjoner

Slik ordningen er i dag, vil kun personer som oppfyller helsekravene oppsøke Statens vegvesen. I henhold til forslaget, vil en lege også sende melding om at helsekrav ikke er oppfylt til Statens vegvesen. Denne personen vil kunne oppsøke annen lege, som igjen kan komme til annen konklusjon, dvs. at helsekravene er oppfylt. Statens vegvesen vil da ha to motstridende meldinger. Hvordan skal Statens vegvesen forholde seg til dette?

Vi reiser også spørsmålet om det er tatt stilling til hvem som skal informeres i denne sammenhengen. Skal f.eks. helsepersonellet motta informasjon om at det er sendt elektronisk melding om helsekrav på personen fra før (kan tenkes formidlet via Altinn eller at det er synlig i kjernejournalen)? Hensynet til fremtidig pasient– behandlerforhold, kan tilsi at denne informasjonen gjøres kjent både for den attesten gjelder og attestutstedende helsepersonell.

Med hilsen

Heidi Merete Rudi e.f
assisterende direktør

Robert Magnusson
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift</em >

Saksbehandler: Robert Magnusson, tlf. 21 52 99 45