Helsetilsynet

Fra: Statens helsetilsyn
Til: Kunnskapsdepartementet
Dato: 24.02.2019
Vår ref.: 2018/2277 3 OFU

Statens helsetilsyn viser til Kunnskapsdepartementets høring om forslag til nasjonal retningslinje for farmasøytutdanningene.

Den nasjonale retningslinjen for farmasøytutdanningene er hjemlet i forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger og skal sikre et nasjonalt likeverdig faglig nivå.

Retningslinjen angir hvilke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse kandidatene i 1) bachelorgrad i farmasi og 2) mastergrad i farmasi skal ha innen

I   legemidler og helse,

II  pasientsikkerhet og kvalitetssikring,

III  kommunikasjon, samarbeid og tverrprofesjonell samhandling,

IV yrkesrolle og etikk samt

V  vitenskapsteori, forskningsmetode og innovasjon

Det er beskrevet to til seks ulike målsetninger for hvert av ovennevnte områder innen kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Ut fra et tilsynsmessig perspektiv, vil Statens helsetilsyn særlig påpeke følgende mulige mangler når det gjelder forslag til nasjonal retningslinje for farmasøytutdanningene:

  1. Tilsynsmessige erfaringer tyder på at det generelt kan være behov for økt kompetanse blant helsepersonellutdanningene med tanke på rollesammenblanding/ privatisering av relasjoner. Dette kan også gjelde for kandidater med bachelorgrad/ mastergrad i farmasi, men kanskje i mindre grad enn for mange andre helseprofesjoner slik som leger, sykepleiere m.v.

  2. Samtidig tyder tilsynserfaringer på at kandidater med bachelorgrad/mastergrad i farmasi er viktige med tanke på å avdekke og varsle om uforsvarlig rekvirerings- praksis blant leger. Dette gjør at det kan være viktig at kandidater med bachelorgrad/mastergrad i farmasi har kompetanse på blant annet praksis for rekvirering og utlevering av vanedannende legemidler samt melding til tilsynsmyndigheten. Dette vil være forhold som er viktig å ivareta i retningslinjen for kandidater med bachelorgrad/mastergrad i farmasi.

Slike målsetninger er imidlertid ikke beskrevet under noen av ovennevnte kompetanseområder, heller ikke når det gjelder Pasientsikkerhet og kvalitetssikring, og Statens helsetilsyn etterlyser dette.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Ole Kristian H. Furulund
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Ole Kristian Haug Furulund, tlf. 21 52 99 24