Hopp til hovedinnhold

Fra 1. juli 2019 utvides plikten til å varsle Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlige skade etter hendelser i helse- og omsorgstjenesten til å gjelde alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester. Plikten er fastsatt i ny helsetilsynslov § 6 Plikt til å varsle tilsynsmyndigheten om alvorlig hendelse.

Ordlyden i lov om spesialisthelsetjenesten § 3-3 a endres også fra 1. juli og lyder:

«Virksomheter som er omfattet av loven her, skal straks varsle Statens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker som følge av tjenesteytelsen eller ved at en pasient eller bruker skader en annen, jf. helsetilsynsloven § 6 og lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten § 7. Varslingsplikten gjelder dersom utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko.»

Fra samme dato får pasienter, brukere og nærmeste pårørende varslingsrett til Statens helsetilsyn om slike hendelser. Varslingsretten er fastsatt i lov om pasient- og brukerrettigheter i ny § 7-6 Varsel til Statens helsetilsyn om alvorlig hendelse.

Varsel fra spesialisthelsetjenesten skal som før og inntil videre sendes på e-post til

Statens helsetilsyn vil be de regionale helseforetakene, helseforetakene og sykehusene om

  • å sikre at informasjonen om endringene i spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a integreres i virksomhetens styringssystemer
  • å sikre at pasienters, brukeres og pårørendes rett til informasjon om sine rettigheter ivaretas (se vedlegg)
  • å informere de virksomhetene som det er avtale med om å yte spesialisthelsetjenester om disse endringene.

Vi vil anbefale at det lages en lenke fra foretakenes nettsider til www.helsetilsynet.no for å sikre at informasjonen er riktig, og at endringer dermed også oppdateres automatisk. Informasjon om endringer i varselordningen vil være tilgjengelig på nettsidene våre fra 24. juni 2019.

 

Informasjon om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten finnes her www.ukom.no

Med hilsen

Brynhild Braut etter fullmakt
Hege Raastad

avdelingsdirektør
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

 

 

Vedlegg:

  1. Informasjonsbrev til kommunene om utvidet varselordning
  2. Mer informasjon om utvidet varselordning
  3. Klage- og varselordninger

Saksbehandler: Hege Raastad, tlf. 21 52 98 55

Kopi: Landets fylkesmenn