Hopp til hovedinnhold

Viser til mottatt høring vedrørende utkast til nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge.

Helsetilsynet besvarte en intern høringsrunde på utkast til retningslinjen 1. mars i år (Hdir saksnummer (360): 17/7132-8.)

Helsetilsynet har nå på nytt gjennomgått revidert utkast til retningslinjen. I våre innspill fra mars la vi blant annet vekt på behov for tydeliggjøring av målgruppen og konkretiseringer av problemområder og tiltak. Videre vektla vi betydningen av å beskrive god styring og ledelse i alle deler av arbeidet for å sikre kvalitet og gjennomføring. Vi beskrev også at ledelse er av avgjørende betydning for å sikre samhandling på tvers i kommunen og med kommunens eksterne samarbeidspartnere.

Helsetilsynet mener at det foreliggende utkastet til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge nå fremstår som et hensiktsmessig verktøy i det viktige arbeidet med at utsatte barn og unge skal oppdages tidlig og få tilpasset hjelp og oppfølging. Vi har ingen ytterligere kommentarer til retningslinjen.

Med hilsen

Børge Tomter etter fullmakt
XXXXXX

Runa Madsen
avdelingsdirektør

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift