Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn viser til Statens legemiddelverks høringsnotat av 20. januar 2020 med høringsfrist 20. april 2020.

Narkotikaforskriften § 18 gir hjemmel for gebyr for arbeidet med narkotikasertifikater. Hjemmelen har til nå ikke vært benyttet. I høringen foreslås størrelse på gebyret. Statens helsetilsyn har ingen kommentarer til denne endringen.

Narkotikaforskriften § 19 inneholder krav om legeerklæring ved medbringing av narkotiske legemiddel til Norge. I høringen er det foreslått mer detaljerte krav til legeerklæringen.

Det foreslåes i § 19 andre ledd at den reisende medbringer legeerklæring på fastsatt skjema av Statens legemiddelverk, og er gyldig i inntil ett år fra utstedelsesdato med mindre legen har satt en kortere gyldighetsperiode. Utkast til fastsatt skjema er vedlagt.

Endringen av § 19 andre ledd framstår etter vår vurdering som en hensiktsmessig endring i narkotikaforskriften. Skjemaet kan implementeres i legens journalsystem og bruk av et fastsatt skjema vil dermed medføre en forenkling av legens arbeid med legeerklæring i slike saker. Statens helsetilsyn støtter forskriftsendringen i § 19 andre ledd.

Med hilsen

Heidi Merete Rudi e.f
ass. direktør

Lisbeth Homlong
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og blir derfor sendt utan underskrift

Saksbehandlar: Lisbeth Homlong, tlf. 21 52 99 51