Helsetilsynet

Gjennomføring av landsomfattende undersøkelse med tilgjengeligheten til sosiale tjenester i Nav - oppdatert skjema

Medbrakt kompetanse - lisens til helsepersonell mm – forslag om endringer i helsepersonelloven mm - Høringsuttalelse

Midlertidige endringer i smittevernloven om karantene ved nærkontakt med bekreftet smittet person og isolering – høringsuttalelse

Anbefalinger om LAR legemiddelassistert rehabilitering under covid-19 – høringssvar

Forslag om endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell m.m. høringssvar

Prioriteringsnotat om sykehjem og hjemmetjenester – høringssvar

Utkast til midlertidig lov om tilpasninger for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 – høringsuttalelse

Forslag til midlertidig forskrift om unntak fra aktivitetsplikt mv. etter sosialtjenesteloven – høringssvar

Forslag til endringer i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a høringsuttalelse

Endringer i forskrift 14. februar 2013 nr. 199 om narkotika (narkotikaforskrifta) §§ 18 og 19 – høringsuttalelse

Forslag om forenklinger og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger) - høringsuttalelse

Forslag om endringer i forskrift 14. februar 2013 nr. 199 om narkotika (narkotikaforskrifta) §§ 18 og 19 høringsuttalelse

Metodevurdering organdonasjon Høringsuttalelse

Midlertidig forskrift og forenkling av tiltak for barneverntjenesten og fylkesnemnda – høringsuttalelse

Rusreformutvalgets innstilling NOU 2019:26 – høringsuttalelse

Forslag til endring i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten – høringsuttalelse

Nasjonal faglig retningslinje for helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens – høringssvar

Grimstadutvalgets utredning studieplasser i medisin – høringsuttalelse

NOU 2019:20 En styrket familietjeneste - høringsuttalelse

Ny E-helselov og endringer i forskrift om ikt- standarder – høringssvar