Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev datert 25. august 2020 med høringsfrist er 13. november 2020. Det blir foreslått at det i helse- og omsorgstjenesteloven innføres krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester.

Statens helsetilsyn ser positivt på tiltak som kan bidra til at pasienter og brukere med behov for tjenester både fra helseforetak og kommune, får mer sammenhengende og helhetlige tjenester. En forutsetning for å få til det, er at de to nivåene samarbeider godt og har kjente strukturer og ansvarsplasseringer for samarbeid og samhandling. Et nytt punkt 13 i helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 vil kunne bidra til det.

Forslaget til nytt punkt 13 er veldig generelt utformet. Det kan bidra til at de som skal forholde seg til det nye kravet i praksis kan ha ulik forståelse av hva som skal inngå i en konkretisert beskrivelse av «hvordan partene sammen skal utvikle og planlegge tjenestene». I høringsnotatet blir det nærmere beskrevet hva forslaget til nytt punkt innebærer. Blant annet blir målet med lovforslaget beskrevet på følgende måte: «Målet med lovforslaget er at helseforetak og kommuner skal avtale helt konkret hvordan de skal gjennomføre felles planlegging av tjenester til pasienter med behov fra begge tjenestenivåer, og hvordan de konkret skal involvere hverandre i eget planarbeid som har betydning for den andre». Statens helsetilsyn mener at nytt punkt 13 med fordel kunne vært tydeligere, for eksempel ved å ta inn mer av de presiseringene som fremgår av målformuleringen.

Et nytt punkt 13 i helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 vil i seg selv ikke nødvendigvis bidra til forbedringer i hvordan spesialisthelsetjenesten og kommunene planlegger og samarbeider om utvikling av tjenester. Implementeringen og hvordan bestemmelsen tas i bruk i de enkelte helseforetak og kommuner vil være avgjørende.

I 2015 ble det gjennomført landsomfattende tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. Alle som yter helsetjenester skal ha et styringssystem som skal sørge for at tjenestene som ytes er forsvarlige. De lovpålagte samarbeidsavtalene er en sentral del av styringssystemet for å sikre samhandling om utskrivning av pasienter. Tilsynet viste at lovpålagte samarbeidsavtaler var inngått, men at de i mange virksomheter ikke var godt nok innarbeidet. Kravet om årlig gjennomgang ble i varierende grad utført.

Det foreligger en nasjonal veileder for lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak. For å gi helseforetak og kommuner hjelp til felles forståelse av hva nytt punkt 13 innebærer og til utforming av avtalen, bør nærmere beskrivelse av innholdet i nytt punkt 13 tas inn der.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Wenche Skjær
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Wenche Skjær, tlf. 21 52 99 97