Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn viser til høringsnotat mottatt fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) med høringsfrist 3. august 2020.

Departementet foreslår rekvireringsrett for sesonginfluensavaksine for farmasøyter i apotek. Forslaget innebærer at farmasøyter som jobber i apotek skal gis rekvireringsrett til nærmere bestemte vaksiner mot sesonginfluensa samt legemidler som er nødvendig for administrering av vaksinen.

Statens helsetilsyn støtter forslaget og har følgende kommentarer til det.

Norge har en målsetning om at 75 prosent av alle i målgruppene blir vaksinert. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) og tall fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret (SYSVAK) er vaksinasjonsdekningen lavere enn ønskelig. Apotekene kan avlaste andre deler av helsetjenesten og bidra til at flere vaksinerer seg. Høyere vaksinasjonsdekning generelt, gir bedre beskyttelse av alle grupper. Flere vaksinerte bidrar til færre influensasyke og vil gi lavere belastning på helsetjenesten. Dette er spesielt viktig også med tanke på covid-19 pandemien.

Rekvireringsrett for apotekfarmasøyter vil forenkle tilgangen for vaksiner mot sesonginfluensa for publikum, og kunne bidra til økt vaksinedekning. Personer som tilhører risikogrupper og andre som ønsker influensavaksine vil da ikke behøve å gå til lege for å få satt vaksine eller få resept på vaksine. De kan gå direkte på apotek, farmasøyt kan rekvirere og selv sette vaksinen eller delegere til annet helsepersonell med kompetanse til å utføre vaksinasjon.

Vi forventer at rekvirering av influensavaksinen og vaksinering i apotek vil skje i tråd med de krav som følger av gjeldende forskrifter og vaksinasjonsveiledere for forsvarlig helsetjenester både for virksomhetsleder og for helsepersonell. Farmasøyter er helsepersonell og omfattes av helsepersonelloven. Etter helsepersonelloven § 4 skal helsepersonell utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Det er utarbeidet og etablert en bransjestandard for vaksinering i apotek allerede. Denne omtaler blant annet opplæringsprogram for vaksinatører, prosedyrer for vaksinering, dokumentasjon og veiledning for melding til SYSVAK. Etter vårt syn er denne egnet til å understøtte at kravet til faglig forsvarlighet oppfylles ved vaksinasjon i apotek.

Ved innføring av rekvireringsrett for farmasøyter, vil også farmasøyter kunne anbefale vaksinering for individuelle pasienter. Det er en forutsetning at farmasøyten har tilstrekkelig kunnskap til å vurdere hvem som bør anbefales vaksinering, samt vurdere eventuelle kontraindikasjoner. Influensavaksinen er regnet som trygg for de aller fleste, og med lav risiko for alvorlige bivirkninger. På bakgrunn av det mener vi at pasientsikkerheten vil være ivaretatt ved rekvireringsrett for influensavaksinen også for farmasøyter.

Dersom farmasøyter som selv eier apotek skal gis individuell rekvireringsrett må lovgrunnlaget (apotekloven § 2-3) endres, jf. Legemiddelverkets vurdering. Dette taler for at farmasøyter som eier apotek ikke bør gis rekvireringsrett for influensavaksine, da det vil kreve en større utredning og lovendring.

Ordinering etter nasjonal prosedyre for vaksine, som Helsedirektoratet har foreslått, er etter vårt syn et godt alternativ til individuell rekvireringsrett. Ordinering gjennom prosedyrer kan da skje til grupper av pasienter som er definert ut fra nærmere bestemte kriterier og farmasøyten behøver da ikke vurdere hver enkelt pasient individuelt. Ved denne løsningen vil det ikke være nødvendig å etablere systemer for forvaltning av rekvireringsrett og utrede nærmere farmasøyters mulige dobbeltrolle som rekvirent og ekspeditør. Videre kan det sikre at utsatte grupper blir prioritert dersom det skulle oppstå knapphet på vaksiner.

En slik ordning vil på enkel måte øke tilgjengeligheten for ordinering av sesonginfluensavaksiner ved økt adgang både i helsetjenesten og apotek. I tillegg gjøres det på samme måte for alle virksomheter.

Etter det Statens helsetilsyn kjenner til har det vært få tilsynssaker i forbindelse med influensavaksinering i apotek og vi antar at forslaget ikke vil medføre vesentlig økt arbeidsbelastning for tilsynsmyndigheten.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Lisbeth Homlong
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Lisbeth Homlong, tlf. 21 52 99 51