Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn takker for invitasjon til å uttale oss til forslagene til endringer i lov og forskrift. Vi vil uttale oss til de delene av forslagene som vi anser er mest relevante for fagskoleutdanninger av personer som skal arbeide innenfor våre tilsynsområder; helsefag, sosialfag og barnevern.

Statens helsetilsyn mener at forslagene til endring i fagskolelovens § 4 bedre vil sikre at fagskoleutdanningen imøtekomme behovet for kvalifisert arbeidskraft i samfunnet og bygge på relevante yrkesfaglige, etiske, vitenskapelige og pedagogiske prinsipper. Vi støtter forslaget.

Bestemmelser om krav om politiattest samt forbud mot deltakelse i klinisk undervisning og kontakt med mindreårige dersom det ikke foreligger politiattest, ble tatt inn i fagskoleforskriften i 2019. Disse bestemmelser foreslås skal stå i loven, og kun der. Det foreslås en skal-bestemmelse i fagskolelovens § 27 for å innhente politiattest fra studenter som skal utføre oppgaver som er betinget av eller etablerer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring. Statens helsetilsyn støtter forslaget.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Hans-Petter Næss
fagdirektør

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Hans-Petter Næss, tlf. 21 52 98 62