Hopp til hovedinnhold

Høringsforslaget

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til midlertidige endringer i forskrift 2. oktober 2009 nr. 1229 om nasjonalt vaksinasjonsprogram.

Det foreslås å innføre en midlertidig plikt for fastlegene til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19. Dette skal skje i overensstemmelse med den enkelte kommunes plan, og med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for hvem som skal tilbys vaksine og hvordan vaksinasjon skal gjennomføres.

Kommunene må involvere fastlegene i å utforme plan for vaksinasjon når de ønsker fastlegenes bidrag.

Aktuelle oppgaver for fastlegene vil være å identifisere personer på egen liste som skal tilbys vaksine, tilby og gjennomføre vaksinasjon av listeinnbyggere på legekontoret og å samarbeide med hjemmesykepleien om å vaksinere egne listeinnbyggere.

Fastlegenes honorar skal dekkes av kommunen. Det vil før kunngjøring bli fastsatt nasjonale takster i forskriften for oppgaver som følger av forskriftsendringene.

Plikten vil være midlertidig og knyttet kun til vaksinering mot covid-19.

Kommentarer til forslaget

Statens helsetilsyn støtter tiltak som kan legge til rette for en høy vaksinasjonsdekning mot covid-19 og som sikrer at pasienter fra risikogruppene får tilbud om vaksinasjon. Det er kommunene som har ansvar for det forebyggende helsearbeidet blant innbyggerne sine, inkludert vaksinering. Kommunene må utarbeide planer for hvordan dette kan gjøres mest hensiktsmessig når det gjelder vaksinering mot covid-19.

Fastlegene er en sentral del av de kommunale helsetjenestene og gjennom sitt listeansvar har de oversikt over sine listeinnbyggere og hvem av disse som er i risikogruppene. Det vil etter vårt syn være hensiktsmessig at fastlegene henter ut informasjon om risikogrupper fra sine journalsystemer i forbindelse med vaksinasjon mot covid-19 for å nå flest mulig av disse pasientene. Samtidig vil dette kunne være tidkrevende og ressurskrevende for fastlegene, spesielt hvis vaksinasjoner også skal settes på fastlegekontoret med bruk av hjelpepersonell. Mange fastlegekontor har ikke lokaler som er tilrettelagt for å vaksinere mange pasienter i løpet av kort tid. Dette kan skape utfordringer med tanke på logistikk og smittevern. Vaksinasjon mot covid-19 må skje på en trygg og effektiv måte, og vi stiller spørsmål om fastlegene har egnede lokaler til for å gjennomføre vaksinasjon mot covid-19 med tilstrekkelig sikkerhet og effektivitet. Det vil i mange sammenhenger være mer hensiktsmessig å gi selve vaksinasjonen i andre lokaler, som idrettshaller, konsertarenaer o.l., som vi har erfaring med fra svineinfluensaen.

Når det gjelder hjemmeboende, pleietrengende eldre ser vi for oss at det kan være hensiktsmessig at fastlegene samarbeider med hjemmesykepleien om å vaksinere egne listeinnbyggere.

Fastlegene har under hele pandemien hatt en til dels krevende arbeidssituasjon der ekstra ressurser må legges i tilretteleggingen for smittevern på kontorene, ivaretakelse og oppfølging av pasienter som har vært i karantene, smittet eller syke med covid-19, risiko for at legene selv og medarbeidere blir smittet eller må gå i karantene mv. Alt dette har krevd mye ressurser for fastlegene. Ved at fastlegene ev. tilpliktes å delta i kommunens vaksinasjonsplaner, vil dette medføre merarbeid for fastlegene. Man må derfor sikre at det ikke går utover andre kjerneoppgaver som fastlegene har og at dette ekstraarbeidet gir et dårligere tilbud for andre pasienter.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Lisbeth Homlong
Seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Lisbeth Homlong, tlf. 21 52 99 51