Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 17. januar 2020 om høring av forslag til endringer i helsepersonelloven § 34 og forslag til ny § 34 a med høringsfrist 20. april 2020.

Endringer i helsepersonelloven § 34

Statens helsetilsyn støtter forslaget om å oppheve dagens plikt til å oppfordre pasienter til å levere inn førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy, dersom pasienten ikke oppfyller helsekravene.

I den foreslåtte lovendringen fremgår det at lege, psykolog eller optiker skal gjøre «pasienten oppmerksom på» forbudet så lenge den svekkede helsetilstanden varer. Etter vår vurdering fremstår formuleringen «gjøre oppmerksom på» som vag og samsvarer ikke med at bestemmelsen oppstiller en plikt for legen, psykologen eller optikeren.

For å sikre at den muntlige beskjeden mottas og er etterprøvbar, er det viktig at det dokumenteres i journalen til pasienten. Vi viser til at det i førerkortveilederen fremgår at den muntlige meldingen bør følges av en skriftlig dokumentasjon i journalen og til pasienten for å sikre at beskjeden blir mottatt.

Ny § 34 a i helsepersonelloven – meldeadgang

Departementet foreslår at leger, psykologer eller optikere, uten hinder av taushetsplikten, skal kunne «gi melding til offentlige myndigheter når det er grunn til å tro at en pasients helsesvekkelse kan føre til skade på personer ved at pasienten fører skinnegående kjøretøy eller fartøy på sjøen, eller ved at pasienten utfører tjeneste som los».

Statens helsetilsyn støtter tiltak som tar sikte på å forbedre trafikksikkerheten til lands og til sjøs. Imidlertid ser vi også at helsekravene for de respektive yrkesførerne er omfattende og lite oversiktlige. Attestering gjennomføres i dag av leger med spesialkompetanse, for eksempel sjømannsleger eller flyleger, nettopp fordi helsekravene er så spesifikke for det enkelte yrket. Vi mener det vil være vanskelig for leger, psykologer eller optikere generelt å ha oversikt over yrket til pasientene og de aktuelle helsekravene, slik at meldeordningen faktisk blir effektiv. Den foreslåtte lovteksten i § 34 a er i tillegg detaljert. For at meldeadgangen skal være forståelig og bli tatt i bruk, ber vi departementet vurdere om ordlyden kan forenkles, evt. at presiseringer tas inn i den foreslåtte forskriften.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om også «fare for skade på materiell» bør inkluderes i lovteksten. Vi mener at meldeadgangen skal knyttes opp mot «alvorlig skade på materiell», i tillegg til «skade på person». Etter vår vurdering vil det kunne føre til en lavere terskel for at meldeadgangen tas i bruk, dersom begge alternativene inntas i bestemmelsen. Videre mener vi, som departementet, at det vil være lavere terskel for å ta meldeadgangen i bruk dersom formuleringen «kan føre til» inntas, fremfor formuleringen «vil føre til».

Vi imøteser Helsedirektoratets pågående prosess om digitalisering på førerkortfeltet. Vi forutsetter at en slik implementering vil bety at helsepersonells arbeid, inkludert meldeplikter og –adganger, på førerkortfeltet integreres i helsepersonellets digitale arbeidssystem (elektronisk pasientjournal).

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Robert Magnusson
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Juridisk saksbehandler: rådgiver Mathilde Frogner Rimestad, tlf. 21 52 98 70
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver Robert Magnusson, tlf. 21 52 99 45