Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn viser til forslag til lov om informasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen, med høringsfrist 15. juli 2020.

Reglene om taushetsplikt er vesentlige for å sikre befolkningens tillit til helse- og omsorgstjenesten. Alle pasienter og brukere skal føle seg trygge på at opplysninger om dem ikke spres unødig eller misbrukes på annen måte. Det er imidlertid et stort samfunnsmessig behov for at Koronakommisjonen sikres tilgang til alle opplysninger som er nødvendige for at de skal kunne gjennomføre sitt mandat, også opplysninger underlagt taushetsplikt etter helse- og omsorgslovgivningen.

Statens helsetilsyn har ingen konkrete merknader og støtter lovforslaget.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Siri Sand Kaastad
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Siri Sand Kaastad, tlf. 21 52 99 54