Helsetilsynet

Fra: Statens heletilsyn
Til: Arbeids- og sosialdepartementet
Dato: 23.04.2020
Vår ref.: 2020/922 1 AGL

Helsetilsynet viser til Arbeids- og sosialdepartementets høringsnotat av 17. april 2020 om forslag til midlertidig forskrift om unntak fra aktivitetsplikt mv. etter sosialtjenesteloven.

Forslagene regulerer aktivitetskrav for økonomisk stønad og kvalifiseringsprogrammet under covid-19-pandemien, og gir nærmere regler om utsatt iverksetting og forlengelse av kvalifiseringsprogrammet. Bakgrunnen for forslagene er Stortingets vedtak nr. 399 og 400, 16. mars 2020.

Aktivitetsplikt for økonomisk stønad:

I Stortingets vedtak nr. 399 står det: «Stortinget ber regjeringen stille aktivitetskrav i sosiale ytelser i bero inntil videre». Departementet skriver i høringsnotatet punkt 3.2:

«Det er naturlig å forstå vedtaket slik at dette gjelder aktivitetskrav som vil være vanskelige å gjennomføre som følge av covid-19-pandemien. […] Departementet legger til grunn at aktiviteter som ikke berøres av restriksjoner eller sykdom skal gjennomføres som forutsatt.»

Helsetilsynet foreslår at departementet endrer forskriftsbestemmelsen til at alle vilkår om aktivitet stilles i bero inntil videre. Stortingets vedtak nr. 399 gir rom for en slik forskriftsbestemmelse. Nedenfor begrunner vi hvorfor det ikke bør stilles vilkår om aktivitet i denne situasjonen. I tillegg ber vi departementet komme med noen presiseringer dersom man går for foreslått forskriftsbestemmelse.

Forslaget omtaler kun forhold hos brukerne og tiltak. Helsetilsynet viser til at det også vil være forhold ved Nav-kontorene som følge av covid-19-pandemien som gjør det vanskelig å sette gode vilkår og følge opp at de er oppfylt. Nav-kontorene er i dag under sterkt press som følge av nye tiltak for å ivareta smittevernhensyn. I tillegg er det flere personer som henvender seg til Nav som følge av permitteringer. Dette påvirker veiledernes kapasitet til å følge opp kravene til hvordan vilkår skal stilles og følges opp, eksempelvis at vilkår i utgangspunktet skal stilles i samarbeid med bruker og at bruker skal kontaktes ved vilkårsbrudd.

Erfaringer fra tilsyn og klagesaker hvor vilkår er tema, viser at Nav-kontorene har utfordringer med å forstå dagens regelverk. Foreslått midlertidig forskrift om vilkår om aktivitet krever at veilederne må sette seg inn i hvordan det skal stilles vilkår som praktisk lar seg gjennomføre under covid-19-pandemien, og så gjøre avveiinger av om det er forhold ved søkerne som medfører at vilkår ikke kan stilles som følge av smittevernhensyn. Økt arbeidspress som følge av covid-19-pandemien i tillegg til utfordringene med forståelse av dagens regelverk knyttet til vilkår, vil kunne medføre risiko for ulik forståelse og feil praktisering. Dette taler etter vår vurdering for at alle aktivitetskrav bør stilles i bero inntil videre slik at Nav-kontorene kan sørge for at brukerne sikres livsopphold.

Dersom departementet går inn for foreslått midlertidig forskrift bør det gis en nærmere beskrivelse av hvordan Nav-kontoret skal gå fram og hvilke momenter som skal vektlegges i vurderingen i om det ikke kan stilles vilkår eller at det ikke skal fattes vedtak om konsekvens ved brudd på vilkår. Dette er ikke omtalt i høringsnotatet. Det vises til eksempler som at bruker ikke kan møte på grunn av sykdom, mistanke om sykdom eller karantene. Helsetilsynet ber departementet presisere om det eksempelvis skal kreves dokumentasjon i slike situasjoner. Vi understreker viktigheten av at det er klart for Nav-kontorene hvordan de skal gå frem i sine vurderinger.

Kvalifiseringsprogrammet

Helsetilsynet er positiv til departementets forslag om midlertidige forskriftsbestemmelser om kvalifiseringsprogrammet for å sikre deltakere livsopphold. Vi ber imidlertid departementet klargjøre enkelte av forskriftsbestemmelsene.

Innledningsvis i høringsnotatet punkt 4.2 vises det til at kvalifiseringsstønaden ikke skal reduseres eller falle bort som følge av manglende deltakelse som skyldes fravær på grunn av forhold hos den enkelte selv, som sykdom, mistanke om sykdom, stengt skole/barnehage mv. Dagens fraværsregler i kvalifiseringsprogrammet baserer seg i all hovedsak på reglene i arbeidslivet. Helsetilsynet savner en presisering av om det kreves dokumentasjon ved fravær som følge av covid-19-pandemien, slik det kreves for personer i ordinært arbeid. Eksempelvis må foreldre i arbeid levere bekreftelse fra lege for å kunne være hjemme med barn som ikke kan gå i barnehage eller skole på grunn av smittevernhensyn (omsorgsdager). Dette kan ha betydning for hvordan Nav- kontoret skal gå frem ved uenighet med en deltaker om gjennomføring av programmet.

I høringsnotatet punkt 4.2 står det:

«Departementet foreslår derfor i forskriften § 3 at fravær som følge av covid- 19-pandemien ikke skal medføre redusert eller bortfalt stønad. Stønaden skal heller ikke reduseres eller falle bort dersom programmet settes på vent eller ikke kan starte opp som følge av ulike restriksjoner som smitteverntiltakene medfører. Manglende deltakelse skal ikke medføre at programmet avbrytes eller avsluttes, og skal heller ikke medregnes i programmets varighet».

Helsetilsynet forstår dette slik at deltakere som allerede har avbrutt programmet, eksempelvis som følge av fødsel etter sosialtjenesteloven § 34 og har planlagt oppstart, vil motta stønad etter den midlertidige forskriften § 3. Mer uklart er det for deltakere som er innvilget program for første gang, men som ennå ikke har startet opp. Etter foreslått midlertidig forskrift § 4 kan iverksetting av et program utsettes i inntil 6 måneder. Ut fra dagens regelverk vil en person ikke motta kvalifiseringsstønad før et program er iverksatt, da det er starttidspunktet for programmet som utløser rett til stønad, jf. sosialtjenesteloven § 35. Departementet skriver i punkt 4.2 at forskrift § 4 gis på bakgrunn av Stortingets vedtak nr. 400 om forlengelse av stønadsperiode. Dette tyder på at det skal gis stønad i perioden programmets iverksettelse er utsatt. Helsetilsynet ber departementet klargjøre om det skal utbetales stønad i den utsatte perioden.

Departementet skriver at det vil være forhold hos både kommunen og deltakerne som gjør det vanskelig oppfylle sine plikter på grunn av covid-19-pandemien. Deltakere vil på bakgrunn av foreslåtte midlertidige forskriftsbestemmelser få stønad selv om programmet settes på vent. Etter sosialtjenesteloven § 30 skal et program være helårig og på full tid. Det er gitt nærmere bestemmelser om programmets innhold i forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad. Foreslått midlertidig forskrift gjelder kvalifiseringsstønad, utsatt iverksetting av program og forlengelse av program. Helsetilsynet kan ikke ut fra disse forskriftsbestemmelsene se at det er gjort unntak for kommunens plikt til å tilby et program med innhold som følge av pandemi situasjonen. Dersom det skal gis forskrift om midlertidige unntak fra bestemmelsene om kvalifiseringsstønad, bør det også gis forskrift om midlertidige unntak fra reglene om kravene til program, slik sosialtjenesteloven § 51 a gir rom for.

I høringsnotatet punkt 6 står det at det trolig vil være færre personer som begynner på kvalifiseringsprogrammet i denne perioden. Helsetilsynet mener at det bør understrekes at covid-19-pandemien ikke vil medføre at færre personer har rett til et program. Det er viktig at Nav-kontorene er oppmerksom på disse personene i nåværende situasjon slik at de ikke går glipp av et program.

Med hilsen

Heidi Merete Rudi etter fullmakt
ass. direktør

Agnethe Lurén
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Agnethe Lurén, tlf. 21 52 99 07