Hopp til hovedinnhold

Vi viser til vårt brev 17. juni 2020 hvor vi gir informasjon om igangsetting av landsomfattende undersøkelse med tilgjengeligheten til sosiale tjenester i Nav. Der fremgår det at vi ikke vurderer det som nødvendig å oppdatere veilederen for undersøkelsen eller skjema som skal brukes i undersøkelsen. I ettertid har vi, etter blant annet henvendelser fra flere fylkesmenn, sett behovet for å oppdatere skjemaet for å sikre at det innhentes lik informasjon. Det er nå lagt inn egne spørsmål om smitteverntiltak som har blitt iverksatt som følge av covid-19, se spørsmål 8 til 10. Fylkesmennene kan dermed se bort fra veiledning til utfylling av skjema i vårt brev 17. juni 2020.

I tillegg har vi sett behovet for å få undersøkt kommunenes beredskapsplaner som omfatter sosiale tjenester i Nav, se spørsmål 7. Det vises i den forbindelse til at fylkesmennene etter sosialtjenesteloven § 9 har hjemmel til å føre tilsyn med at kommunene utarbeider en beredskapsplan for sosiale tjenester i Nav-kontoret (sosialtjenesteloven § 16 første ledd).

Som tidligere presisert skal fylkesmennene i den landsomfattende undersøkelsen kartlegge hvordan tilgjengeligheten er på undersøkelsestidspunktet. Skjemaet skal dermed, med mindre det spørres om noe annet, fylles ut med utgangspunkt i situasjonen på undersøkelsestidspunktet.


Ta gjerne kontakt med Rigmor Hartvedt, eller Agnethe Lurén,
hvis noe er uklart.

Med hilsen

Hanne Knudsen etter fullmakt
fung. avdelingsdirektør

Agnethe Lurén
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:

Skjema for undersøkelse av tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav

Oppdatert utgave 10. februar 2021. Skjemaet ble publisert som vedlegg til Internserien 2/2020
Word

Saksbehandler: Agnethe Lurén, tlf. 21 52 99 07

Se også

Veileder for landsomfattende undersøkelse 2020-2021 om tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav

Internserien 2/2020
PDF