Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) viser til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 9. juni 2020, hvor NOU 2020: 5 Likhet for loven ble sendt på høring. Høringsfristen er forlenget til 23. november 2020.

I utredningen foreslår rettshjelpsutvalget ny rettshjelpslov. Det forslås blant annet endringer i de økonomiske vilkårene for støtte til rettshjelp og i systemet for egenandelene. I utredningen fremmes det forslag som skal legge til rette for at alle kan identifisere og ivareta sine rettslige interesser, og for tidlig løsning av konflikter.
Helsetilsynet kommenterer forslag der vi har relevante tilsynserfaringer eller der forslagene har betydning for tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene i kommunene. I dette ligger også klagesaker. Vi har valgt å kommentere forslagets betydning for sosialtjenesteområdet.

Vi støtter forslaget om at klage på vedtak etter sosialtjenesteloven prioriteres etter den nye rettshjelploven, foreslått i § 7 om støtte til rettshjelp i saker utenfor domstolene. De sosiale tjenestene fungerer som samfunnets siste sikkerhetsnett, og skal dekke grunnleggende behov. Et avslag kan derfor få store konsekvenser for dem det gjelder. I 2019 og 2020 (d.d.) behandlet fylkesmennene henholdsvis 3677 og 2938 klagesaker på sosialtjenesteområdet. I 2019 ble 9 % av vedtakene endret og 11 % av vedtakene opphevet. For 2020 er tallene foreløpig 11 % endring og 12 % oppheving. Tallene for 2019 og 2020 illustrer at det gjøres en del feil i vedtakene fra Nav. I tillegg må det vises til at antall klagesaker som kommer til fylkesmennene er relativt lavt sett i forhold til alle vedtakene som blir fattet overfor de ca. 130 000 sosialhjelpsmottakerne. Det innebærer at mange vedtak ikke blir kontrollert. Utfall av klagesaker og antall klagesaker indikerer at denne gruppen trenger juridisk bistand for å kunne ivareta sine rettigheter.

Helsetilsynet merker seg at sosialsaker ikke er foreslått som prioriterte saker for domstolene, men at disse sakene kan innvilges dersom vilkårene i skjønnsbestemmelsen § 8 er oppfylt. Vi ønsker å påpeke at det nesten ikke finnes rettspraksis på sosialtjenesteområdet. Helsetilsynet støtter utvalgets konklusjon om at konflikter bør løses på et tidlig stadium, noe som i utgangspunktet vil være gunstig for de involverte partene og samfunnet. Det er imidlertid en svakhet at det er så lite rettspraksis på sosialtjenesteområdet, hvor det i tillegg er få rettskilder. Endringer i de økonomiske vilkårene vil kunne medføre at flere saker kan bringes inn for domstolene. Helsetilsynet ber imidlertid departementet vurdere om sosialsaker i tillegg bør prioriteres i saker for domstolene, på lik linje som saker for Trygderetten.

Vi vil avslutningsvis påpeke at prioritering av denne gruppen i ny retthjelpslov vil kunne gjøre seg særlig gjeldende dersom flertallets forslag om dekning av sakskostnader i NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov blir vedtatt. Her foreslår flertallet at retten til dekning av sakskostnader i gjeldende lovs § 36 ikke skal videreføres i ny lov, med henvisning til at det kan være mer hensiktsmessig å styrke fri rettshjelpsordningen. I vårt høringssvar til ny forvaltningslov støtter vi flertallets syn, men viser i tillegg til behovet for å styrke kollektive løsninger.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Agnethe Lurén
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.


Saksbehandler: Agnethe Lurén, tlf. 21 52 99 07