Hopp til hovedinnhold

Generelle kommentarer

Statens helsetilsyn oppfatter at de nasjonale rådene er ment å bidra til at alle i målgruppene skal ha tilgang på mer likeverdige tjenester ved at vurdering og tildeling av velferdsteknologi ikke blir tilfeldig. Tilgang til velferdsteknologi skal fremme økt trygghet, sosial deltakelse og selvstendighet hos den enkelte mottaker av teknologien. Vi støtter derfor råd om at det utvikles tjenesteforløp for tildeling og oppfølging av velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Vi mener at teksten gjerne kan gjøres lettere og mer tilgjengelig. Vi viser til eksempler som «Velferdsteknologi omfatter et bredt spektrum av innsatsfaktorer som dels kan benyttes som enkeltstående virkemidler, eller inngå i et mer omfattende tjenestesystem, der mennesker, organisatoriske ordninger og tekniske tiltak spiller sammen» og «Start med å se på hvordan tjenesten jobber i dag, og deretter se på hvordan tjenesten ønsker å jobbe i fremtiden og kartlegg faktorer tjenesten må jobbe med for å komme frem til ønsket situasjon. Involver alle som skal jobbe med velferdsteknologien med i prosessen.»

Kapittel 1

«Råd til kommunene»

Det er positivt at det vises til Nasjonal veileder til forskrift og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Det bør fremgå tydeligere om systematisk styring, ledelse og kvalitetsforbedring. Erfaring fra tilsyn viser blant annet at tydelig fordeling av ansvar, organisering av oppgaver og forankring av myndighet er forutsetninger for at helse- og omsorgstjenesten fungerer som forutsatt.

Råd 1

«Kommunen bør etablere ett eller flere tverrsektorielle tjenesteforløp for tildeling og oppfølging av velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne»

Vi mener det tydeligere bør fremgå i de nasjonale rådene at kommunen bør ha en plan for tilpassing og overføring av kompetanse om teknologien til de som skal tilby tjenester ved overgang fra barn til voksenlivet, slik som overføring av kompetanse i tjenester i barnebolig til tjenester i botilbud som voksen. For barn og unge som har behov for velferdsteknologi kan overgangen til voksenlivet gjøre at de blir spesielt sårbare. Vi mener derfor det er viktig med plan for overføring av kunnskap, erfaring og ansvar slik at oppfølgingen av velferdsteknologien over tid blir preget av kontinuitet.

Råd 3

«Kommunen skal involvere barnet og familien i prosessen med kartlegging, tildeling og oppfølging av velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne»

Vi merker oss at rådene omfatter kartlegging, tildeling og oppfølging av velferdsteknologi. Vi mener at det i tillegg bør beskrives hvordan virksomhetene praktisk kan legge til rette for å implementere velferdsteknologien. Mange barn og unge har et stort hjelpeapparat rundt seg, slik som avlastningsbolig, skole, skolefritidsordning, støttekontakt mv. Disse aktørene, sammen med barnet og deres pårørende kan ha behov for omfattende opplæring om velferdsteknologien. Det er viktig at det legges til rette for opplæringen, slik at teknologien ikke svikter ved at den brukes feil eller i begrenset grad, på ett eller flere av barnets arenaer.

Silja Nicoline Angellsen
Seniorrådgiver