Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn viser til Helsedirektoratets e-post med høringsbrev av 21. august med høringsfrist 17. november 2020. På bakgrunn av innspillene våre har vi valgt å skrive høringsuttalelsen i fritekst i stedet for å benytte tilbakemelding på eget skjema.

Statens helsetilsyn har som representant i referansegruppen tidligere bidratt med innspill til prosjektbeskrivelsen og i prosessen til utkastet av veilederen. Videre har vi gitt innspill til veilederen i møte med Helsedirektoratet den 2. desember 2019, samt per e-post den 13. januar 2020.

Fylkesmennene gjennomførte i 2016 landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming, hvor det ble avdekket alvorlige forhold. Statens helsetilsyn oppsummerte funnene av det landsomfattende tilsynet i rapporten «Det gjelder livet» i oktober 2017. En av våre anbefalinger var at det ble utarbeidet en nasjonal faglig retningslinje som tydelig formulerer hva som er forsvarlige tjenester og hva som skal til for at tjenestene er individuelt tilrettelagt, der brukerne medvirker i eget tilbud.

Vi stiller oss derfor bak de forslagene som fremkommer i den nasjonale veilederen og har ingen bemerkninger utover tidligere innspill.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Silja Nicoline Angellsen
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Silja Nicoline Angellsen, tlf. 21 52 99 32