Hopp til hovedinnhold

Det vises til informasjonsbrev fra Statens helsetilsyn datert 2. desember 2020 der det ble informert om endring av rutine for varsling av alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a, helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3 a, jf. helsetilsynsloven § 6.

Frem til nå har e-postadressen fungert som en alternativ kanal til Helsetilsynet i påvente av at den elektroniske portalen melde.no skulle komme i ordinær og stabil drift. Helsetilsynet vurderer nå at melde.no fungerer tilfredsstillende, og vi vil derfor avvikle den gamle e-postadressen 1. mars 2021. Fra dags dato vil vi registrere dato for innkommet varsel i melde.no som dato for innkommet varsel.

Virksomhetene må implementere rutinene for bruk av rett varslingsportal i interne rutiner, da den gamle e-postadressen ikke lenger vil fungere. Det vil da ikke lenger være mulig å sende varsel på e-post i forkant av varsel gjennom portalen slik enkelte virksomheter har gjort i perioden. Virksomhetene må derfor utvikle andre verktøy eller rutiner for å ha oversikt over varsler som er sendt til Helsetilsynet.

Vi gjør for orden skyld oppmerksom på at Helsetilsynets e-postadresse fortsatt vil fungere for ordinære henvendelser. Den skal imidlertid ikke benyttes for å oppfylle plikten til å varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn.

Med hilsen

Anders Haugland etter fullmakt
Fung. avdelingsdirektør

Brynhild Braut
fagdirektør

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Brynhild Braut, tlf. 21 52 99 20