Det vises til informasjonsbrev fra Statens helsetilsyn datert 2. desember 2020 der det ble informert om endring av rutine for varsling av alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a, helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3 a, jf. helsetilsynsloven § 6.

Frem til nå har e-postadressen fungert som en alternativ kanal til Helsetilsynet i påvente av at den elektroniske portalen melde.no skulle komme i ordinær og stabil drift. Helsetilsynet vurderer nå at melde.no fungerer tilfredsstillende, og vi vil derfor avvikle den gamle e-postadressen 1. mars 2021. Fra dags dato vil vi registrere dato for innkommet varsel i melde.no som dato for innkommet varsel.

Virksomhetene må implementere rutinene for bruk av rett varslingsportal i interne rutiner, da den gamle e-postadressen ikke lenger vil fungere. Det vil da ikke lenger være mulig å sende varsel på e-post i forkant av varsel gjennom portalen slik enkelte virksomheter har gjort i perioden. Virksomhetene må derfor utvikle andre verktøy eller rutiner for å ha oversikt over varsler som er sendt til Helsetilsynet.

Vi gjør for orden skyld oppmerksom på at Helsetilsynets e-postadresse fortsatt vil fungere for ordinære henvendelser. Den skal imidlertid ikke benyttes for å oppfylle plikten til å varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn.

Med hilsen

Anders Haugland etter fullmakt
Fung. avdelingsdirektør

Brynhild Braut
fagdirektør

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Brynhild Braut, tlf. 21 52 99 20