Hopp til hovedinnhold

Avslutning av sak - gjennomgang av Statsforvalterens vedtak i rettighetssak - Statens helsetilsyn omgjør ikke vedtaket

Forslag til endringer i kjernejournalforskriften – høringssvar

Oppfølging av forslagene til Tvangslovutvalget – høringsuttalelse

Krav til innsendelse av søknad om økonomisk stønad i sosialtjenesteloven § 18 og endring av sosialtjenesteloven § 22 om utbetaling av stønad - Høringssvar

Forslag til endringer i utlendingsloven og ny forskrift om statlig tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak – høringsuttalelse

Underernæringsretningslinjen - høring

Vurdering av utvidelse av minimum sluttkompetanse fra 60 til 90 studiepoeng for kreftsykepleierutdanning – høringssvar

Forslag til endringer i kreftregisterforskriften – høringssvar

Nasjonale faglige råd for bruk av psykofarmaka hos barn og unge – høringssvar

Endring i sosialtjenesteloven § 51 a om bestemmelser ved allmennfarlig smittsom sykdom mv - høring

NOU 2021:6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien – høringssvar fra Statens helsetilsyn

Forslag til nytt unntak fra maksimal varighet for arbeidsavklaringspenger – mulighet til forlengelse av stønadsperioden ved langvarig ventetid på behandling – høring

Sysselsettingsutvalgets rapporter - NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring og NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring - høring

Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter som har avtale med regionalt helseforetak – høringssvar

Forslag til lov om informasjonstilgang m.m. for utvalg som skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2021 - Høringssvar

Forslaget om å autorisere naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere i henhold til helsepersonelloven – høringsuttalelse

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek – Vedlikeholdsbehandling med substitusjonslegemidler – høringsuttalelse

Forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd - høringssvar

NOU 2020:17 "Varslede drap?" Partnerdrapsutvalgets utredning - høringssvar fra Statens helsetilsyn

Forslag til tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet – Helsetilsynets høringsuttalelse

Forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress – høringssvar

Ny boligsosial lov – høringssvar

Korrigert uttalelse – Høringssvar, forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress

Sektorhøring av notat om Helfos forvaltning av ordningen fritt behandlingsvalg høringssvar

Intern høring av Nasjonale faglige råd for behandling med psykofarmaka hos barn og unge - høringssvar

Forskrift om nasjonal retningslinje for barnesykepleierutdanning – høringssvar

Forskrift om nasjonal retningslinje for intensivsykepleierutdanning – høringssvar

Forskrift om nasjonal retningslinje for operasjonssykepleierutdanning – høringssvar

Forskrift om nasjonal retningslinje for anestesisykepleierutdanning – høringssvar

Forskrift om nasjonal retningslinje for kreftsykepleierutdanning - høringssvar

Evaluering av LIS1-ordningen – høringssvar

Avvikling av e-postvarsling på fra 1. mars 2021

Nye regler om tilsynsråd for kriminalomsorgen – høringsuttalelse

Statens helsetilsyns uttalelse til forslaget om forlengelse av midlertidige endringer i smittevernloven