Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn viser til høringsnotat datert 26. mai 2021 om endringer i sosialtjenesteloven § 51 a om bestemmelser ved allmennfarlig smittsom sykdom mv. fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Statens helsetilsyn støtter forslaget om at sosialtjenesteloven bør ha en forskriftshjemmel som er innrettet for å møte behov som kan oppstå under en pandemi. Vi mener det er positivt at departementet ser behov for å gi regler som avhjelper alvorlige kapasitetsutfordringer i kommunen i en aktuell situasjon med allmennfarlig smittsom sykdom. Forskriftene, som går ut på forenklet saksbehandling og en forskuddsordning for økonomisk stønad ved utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom, styrker beredskapen på et området som er til for en utsatt brukergruppe.

Slik vi forstår forslaget, legges det opp til at forskuddsordningen skal være helautomatisk og knyttet til digital søknad. Det nevnes i høringsnotatet at departementet har lagt til grunn nærmest samme modell for forskudd på økonomisk stønad som for dagpenger. Statens helsetilsyn vil påpeke at departementet også bør vurdere alternative måter å kunne søke forskudd på, enn kun digitalt tilsvarende forskuddsordningen for dagpenger under pandemien.

Målet med forskuddsordningen for økonomisk stønad er å sikre umiddelbar hjelp til det mest nødvendige til den som etter en forenklet, foreløpig vurdering anses å ville ha krav på økonomisk stønad. Sosiale tjenester er det siste økonomiske sikkerhetsnettet i samfunnet og det er derfor særlig viktig at alle har like muligheter til å søke om forskudd. Ikke alle brukere har tilgang eller mulighet til å søke digitalt. For at forskuddsordningen skal fange opp alle brukere med umiddelbart behov for hjelp må det også være alternative måter å søke om forskudd på, ved for eksempel å få levert søknad i papirform eller ved å fremme en søknad muntlig på telefon og ved personlig oppmøte.

Vi støtter forslaget til de tentative forskriftene, men har følgende merknader:

Vi mener at en forskuddsordning vil kunne ivareta kravet om forsvarlighet etter lov om sosiale tjenester fordi søkeren i etterkant vil få vurdert saken sin etter de ordinære reglene i sosialtjenesteloven. Det vil da bli foretatt en konkret og individuell vurdering av hvilken rett søkeren har til økonomisk stønad etter loven. Statens helsetilsyn vil imidlertid påpeke at det er noe uklart hva som ligger i manuell overprøving i forslag til forskrift § 9. Det nevnes i høringsnotatet at det ikke skal være adgang til å klage på utbetalingen av forskuddet, men at det vil være klageadgang etter de ordinære reglene når bruker får innvilget stønad i et endelig vedtak i etterkant av forskuddsutbetalingen. Det fremstår derfor som uklart for oss, hva departementet mener er forskjellen på manuell overprøving i en sak om forskudd og at vedtak om forskudd kan ikke påklages, jf. forslag til forskrift § 6. Departementet bør tydeliggjøre og utdype dette, også opp mot klageadgangen i sosialtjenesteloven § 47 og statsforvalterens kompetanse i klagesaker etter sosialtjenesteloven § 48.

Videre er prioritering av søknadene omtalt i høringsnotatet. Departementet antar at det vil kunne oppstå behov for å gi føringer til kommunene om hvilke søknader om økonomisk stønad som skal prioriteres i saksbehandlingen, men har ikke lagt inn i dette i utkastet til forskrift. Statens helsetilsyn mener det bør gis føringer om hvilke saker som skal prioriteres i en situasjon med kapasitetsutfordringer som følge av en pandemi. Det er spesielt viktig med slike føringer ettersom bruker ikke kan klage på forskuddsutbetalingen. Videre er det viktig at søknader fra brukere i en nødsituasjon prioriteres. Føringer om hvilke søknader som skal prioriteres er også viktig for å forhindre at det oppstår ulik praksis hos kommunene i hvilke saker som prioriteres.

Når det gjelder forskriftenes virkeområde så savner Statens helsetilsyn en nærmere redegjørelse av hvem som skal beslutte når og i hvilke kommuner forskriftene skal gjelde.

Vi anmoder om at de endelige forskriftene sendes på ny høring dersom de endres vesentlig fra de tentative utkastene som nå er på høring.

Med hilsen

Heidi Merete Rudi
fung. direktør

Halima Khan
rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Halima Khan, tlf. 21 52 99 57