Hopp til hovedinnhold

Det vises til høringsnotat om midlertidig endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek – Vedlikeholdsbehandling med substitusjonslegemidler under karantene eller isolasjon under pandemien med høringsfrist 14. mai 2021.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn støtter departementets tilrådning av Helsedirektoratets utarbeidede anbefalinger.

Statens helsetilsyn anerkjenner at foreslått behandling ikke er basert på tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon. Vi vil derfor særlig understreke departementets krav om at behandlingsplan for rekvirering av vanedannende- og/eller sentralstimulerende legemidler til substitusjonsbehandling under karantene eller isolering, skal utarbeides i et tett samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Vi støtter også at hovedansvaret for valg av type legemiddelbehandling må ligge hos lege i spesialisthelsetjenesten til enhver tid, også i de tilfeller hvor det er primærhelsetjenesten som har identifisert og kartlagt et behandlingsbehov og tatt initiativ til dette. Som departementet spesifiserer forutsetter dette at primærhelsetjenesten har lett tilgjengelighet på konfereringsmulighet med lege i spesialisthelsetjenesten.

I høringsnotatet brukes begrepene «spesialisthelsetjenesten», «tverrfaglig spesialisert rusbehandling» og «legespesialist med kompetanse på rus- og avhengighetsmedisin». Ut fra dette kan det fra spesialisthelsetjenestens side fremstå uklart hvem som har ansvaret/plikten til å utføre det som forskriften legger opp til. Forskriftsteksten kan bli tydeligere ved å endre til: «…, og det er utarbeidet en plan for oppstart, gjennomføring og oppfølging av substitusjonsbehandlingen i samarbeid mellom primærhelsetjenesten og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i spesialisthelsetjenesten.»

Med bakgrunn i erfaringer fra tilsynssaker vil Statens helsetilsyn framheve betydningen av at primærhelsetjenestens kontakt med spesialisthelsetjenesten også sikrer adekvat legefaglig bistand av lege med spesialistkompetanse. Vi har i tilsynssaker sett at lege i primærhelsetjenesten har konferert med spesialisthelsetjenesten i medisinsk-faglige spørsmål hvor det senere har fremkommet at henvendelsen ikke er blitt fremlagt eller vurdert av lege i spesialisthelsetjenesten. Statens helsetilsyn forutsetter derfor at den foreslåtte ordningen hvor tidsfaktoren er av stor betydning, ytterligere sikrer at lege i spesialisthelsetjenesten gjøres tilgjengelig for konferering med primærhelsetjenesten, og at de interne rutinene i spesialisthelsetjenesten sikrer at vurderingene og tilbakemeldingene blir gjort på riktig kompetansenivå.

I avsnitt på side 13 om at gjennomføring av behandlingen kan overlates til allmennlege i primærhelsetjenesten, bruker departementet begrepet «helsetilsynet» når man omtaler spesialisthelsetjenestens mulighet for oversendelse av bekymringsmelding dersom allmennlege i primærhelsetjenesten avviker fra skissert behandlingsplan. Statens helsetilsyn foreslår at «helsetilsynet» endres til «Statsforvalteren» eller «tilsynsmyndigheten», da dette bedre harmonerer med tilsynsmyndighetens arbeidsstruktur.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Robert Magnusson
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift 

Saksbehandler: Robert Magnusson, tlf. 21 52 99 45