Hopp til hovedinnhold

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i kjernejournalforskriften, med svarfrist 27. desember 2021.
Direktoratet for e-helse har foreslått at det gjøres endringer i kjernejournalforskriften § 7, for å gi kliniske farmasøyter tilgang til kjernejournalen uten å måtte innhente samtykke fra pasientene. Dette er begrunnet med at de kliniske farmasøytene opplever hindringer i det daglige arbeidet når samtykke må innhentes, og at de derfor ikke får gjennomført sine oppgaver med god nok kvalitet eller det oppstår forsinkelser i arbeidet. Slike forsinkelser er en risiko for pasientsikkerheten fordi oppgavene de kliniske farmasøytene skal gjøre bør utføres raskt etter innkomst (til sykehuset, vår merknad) og ellers så effektivt som mulig.

Statens helsetilsyn vurderer at den foreslåtte endringen i forskriften kan være med å redusere feilmedisinering og dermed øke pasientsikkerheten i spesialisthelsetjenesten.  Vi støtter derfor forslaget.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Marianne Kjøsen
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Marianne Kjøsen, tlf. 21 52 98 76