Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn viser til høringsnotatet med svarfrist 3. juni.

Vi har enkelte kommentarer til reguleringen. Disse er knyttet til innsynskrav i interne dokumenter og til bestemmelsen om tilgangen til opplysninger og opplysningsplikt.

Innsynskrav i interne dokumenter innhentet av utvalget.

Statens helsetilsyn legger til grunn at utvalget vil kunne ha behov for dokumenter som er av åpenbar intern karakter. Vi stiller spørsmål ved om lovforslaget inneholder en tilstrekkelig regulering av innsyn knyttet til slike dokumenter.

Tilgang til opplysninger og opplysningsplikt, lovforslaget § 2

Statens helsetilsyn stiller spørsmål ved om det bør tydeliggjøres i lovteksten at det er utvalget som skal definere hva som er nødvendig – og ikke avgiver av opplysningene.

Vi merker oss at departementet i kommentarene har omtalt at det må være frivillig for pasienter og pårørende å gi utvalget opplysninger, og vi tror det kan være hensiktsmessig at det vurderes om bestemmelsen bør justeres i tråd med dette.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Kirsti Marie Stokkeland
fungerende avdelingsdirektør

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Kirsti Marie Stokkeland, tlf. 22 52 99 87