Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn viser til høringsnotat datert 23.april 2021 hvor Arbeids – og sosialdepartementet foreslår endringer i folketrygdloven § 11-12 andre ledd bokstav a om unntak fra maksimal varighet for arbeidsavklaringspenger (heretter AAP). 

Det foreslås at det kan gis unntak fra maksimal varighet dersom mottaker først etter langvarig ventetid på behandling i helsevesenet, har begynt med hensiktsmessig medisinsk behandling og/eller arbeidsrettet tiltak. Unntak skal også kunne gis ved kombinasjon av langvarig utredning og langvarig ventetid på behandling i helsevesenet.

Departementet uttaler at bakgrunnen for forslaget er at lang ventetid på behandling i helsevesenet går utover mottaker. Ventetiden i helsevesenet er noe som verken Arbeids - og velferdsetaten eller mottaker kan påvirke. En uheldig virkning av denne ventetiden er at den går utover bruker og bruker sin stønadsperiode.

Helsetilsynet støtter forslaget som departementet nå har foreslått. På prinsipielt grunnlag mener vi at de som på grunn av medisinske årsaker ikke er i stand til å utføre arbeid, må sikres inntekt etter de statlige ytelsene i folketrygdloven og ikke skal måtte søke økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven. For mange vil det oppleves stigmatiserende å måtte søke om økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven når de venter på behandling for sin sykdom. Videre er økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven en subsidiær ytelse, noe som innebærer at søker kan bli bedt om å bruke sparepenger eller andre midler før vedkommende har rett til stønad. Det er uheldig å sette mennesker som står utenfor arbeidslivet på grunn av sykdom i en slik situasjon som kan medføre at de på sikt vil kunne bli avhengig av økonomisk sosialhjelp.

Statens helsetilsyn viser til vår høringsuttalelse av 31. oktober 2016 til forslaget om endringer i folketrygdloven kapittel 11 om arbeidsavklaringspenger. Allerede den gang påpekte vi at innstramninger i AAP-ordningen vil kunne medføre økt overgang til økonomisk stønad for denne brukergruppen. 

Utover dette har vi ingen andre merknader til høringen.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Halima Khan
rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Halima Khan, tlf. 21 52 99 57