Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn viser til høringsbrev av 20. januar 2021 om forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress – Regulering av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling og tydeliggjøring av helsepersonellovens virkeområde mv.

Statens helsetilsyn kommenterer først endringsforslagene som gjelder motvirkning av kroppspress, før vi kommenterer forslag til ny § 3 a i helsepersonelloven om lovens anvendelse.

Innledningsvis vi Statens helsetilsyn understreke at vi støtter intensjonen om å gjennomgå lovgivningen for å vurdere om den samlet sett gir et tilstrekkelig vern for å motvirke kroppspress.

Felles regulering eller utvidelse av gjeldende helselover

Departementet har foretatt en omfattende drøfting av hvordan ulike former for kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling bør reguleres. Etter en helhetsvurdering har departementet kommet til at det ikke foreslås en samlet regulering av dette feltet, men at ulike sider av disse aktivitetene tas inn ved utvidelser i gjeldende lovgivning.

Statens helsetilsyn er av en annen oppfatning. Etter vår vurdering ville en samlet lovgivning for kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling gjort det mulig med mer treffsikker og konkret regulering. På den måten ville krav til sikkerhet kunne ivaretas uten å samtidig innføre andre krav som ikke er relevante eller nødvendige for denne typen aktiviteter. Da ville man også unngått å inkorporere aktiviteter som ikke med rimelighet kan betegnes som helsehjelp, som for eksempel injeksjon med fillere, inn i helselovgivningen.

Etter vår oppfatning burde løsningen heller vært en egen samlet lovgivning, slik det nå foreslås i Sverige.

Kort om tilsyn

Departementet viser i høringsnotatet til gjeldende lovgivning for tilsyn med helse- og omsorgstjenesten og helsepersonell. Ved endring i lovgivningen som angir hva som regnes som helsehjelp, oppfatter vi at departementet legger til grunn at de samme tjenestene skal omfattes av tilsynsansvaret til Statens helsetilsyn og statsforvalterne. Det foretas imidlertid ikke noen drøftelse av hvilke konsekvenser dette er tenkt å få for tilsynsmyndighetenes prioriteringer i tilsynet med helsepersonell og helse- og omsorgstjenestene.

Subsidiære vurderinger av forslaget til lov- og forskriftendringer

Dersom det fremmes lov- og forskriftendringer i tråd med innholdet i forslagene, har vi noen kommentarer:

Lovens § 4 er den generelle og overordnede bestemmelsen som regulerer helsepersonells plikt til forsvarlig yrkesutøvelse. Etter vår vurdering bør den være enkel og tydelig. Det er en uheldig utvikling hvis denne bestemmelsen eser ut for å ivareta stadig nye og mer spesialiserte behov for regulering - selv om det er i beste hensikt. Dersom det er ønskelig med nevnte regulering i helsepersonelloven, bør denne etter vår vurdering heller plasseres i ny § 4 a. Det ville innebære at forslagets § 4 a blir § 4 b, alternativt at bestemmelsene samles i ny § 4 a. Vi antar for øvrig at det vil bli nødvendig med forskriftsregulering, for å sikre forutsigbarhet om hvilke typer inngrep, injeksjoner og behandlinger som omfattes av bestemmelsen.

Vedrørende forslaget til endringer i forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep vi vi rette oppmerksomheten på forskriftens tittel – som i dag gjelder kosmetiske inngrep. Sammen med ordlyden i definisjonen, kan dette tolkes som om kosmetiske injeksjoner eller deponering av fillere eller legemidler, er å anse som et kosmetisk inngrep. Vi antar at denne tilføyelsen i markedsføringsforskriften ikke er ment å endre innholdet i begrepene kosmetiske inngrep, injeksjoner og kosmetisk behandling slik de benyttes i forslag til ny bestemmelsen i helsepersonelloven § 4a, og ber departementet vurdere om ordlyden i denne og andre bestemmelser i forskriften bør endres i samsvar med foreslåtte endringer i helsepersonelloven.

Vi støtter at det etableres en 18-års aldersgrense for å kunne gi samtykke til visse typer kosmetiske tjenester.

Forslag om ny § 3 a i helsepersonelloven om lovens anvendelse for enkelte former for helserelatert virksomhet hvor det har vært uklart om loven kommer til anvendelse helt eller delvis 

Statens helsetilsyn støtter forslaget om at det innføres en bestemmelse som klargjør lovens virkeområde.

Med hilsen

Heidi Merete Rudi e.f.
ass. direktør

Mariann Aronsen
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift 

Saksbehandler: Mariann Aronsen, tlf. 21 52 99 41