Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) viser til Arbeids- og sosialdepartementets høringsnotat av 25. juni 2021 med forslag til to lovendringer i sosialtjenesteloven.

Forslaget går ut på å tilføye et nytt punktum i sosialtjenesteloven § 18 første ledd som fastslår at søknader om økonomisk stønad skal fremsettes av den enkelte myndige person som stønaden skal komme til gode. Videre foreslås det å endre sosialtjenesteloven § 22 slik at økonomisk stønad som hovedregel utbetales til den enkelte som stønaden skal komme til gode. Det fremgår av høringsnotatet:

«Formålet med lovendringene er å bidra til økonomisk selvstendighet, likestilling, utjevning av maktforhold innad i familier og økt bistand til å komme i inntektsgivende arbeid for alle mottakere av økonomisk sosialhjelp».

Helsetilsynet er positiv til departementets forslag. Samtidig ser vi en rekke utfordringer med foreslåtte lovendringer, som vi kommenterer nedenfor.

Separate søknader

Departementet ber høringsinstansene om deres syn på om det bør gjøres endringer i regelverket som innebærer at det skal stilles krav om innsendelser av separate søknader for hver enkelte myndige bruker i et hushold, eller om formålet med endringsforslaget kan oppnås ved felles søknadsbehandling, men med to eller flere utbetalinger som utfall av saksbehandlingen.

Vi viser til at sosialtjenesteområdet skiller seg fra andre områder, ved at det frem til dags dato har vært slik at en ektefelle kan fremme søknad om økonomisk stønad på vegne av sin familie. På andre områder hos Nav søker ektefeller separat. Forslaget bidrar således til likhet med øvrige ytelser hos Nav.

Separate søknader, vil som departementet påpeker, bidra til tidligere oppfølging av begge ektefellene. Tidlig kontakt er viktig slik at riktige tiltak raskt kan tilbys og at brukerne blir selvhjulpen gjennom arbeid eller andre rettigheter. Helsetilsynet støtter derfor departementet i at lovendringen vil bidra til oppnåelse av lovens formål.

Ved separate søknader er det naturlig at ektefellene får separate saker, noe som i større grad vil bidra til overholdelse av taushetsplikten. Det er ikke uvanlig at ektefeller kjenner til bl.a. helseopplysninger om hverandre. Samtidig kan det oppstå situasjoner hvor en partner ikke vil at den andre skal vite enkelte opplysninger. Ved separate søknader er det enklere å holde opplysninger atskilte. Dette vil også gjøre det enklere ved et eventuelt opphør av ekteskap.

Separate søknader vil imidlertid bidra til økt saksmengde. Dette vil igjen kunne bidra til mindre tid til viktig sosialfaglig oppfølging av brukerne. Helsetilsynet påpeker viktigheten av at kommunene får tilstrekkelig med ressurser til den økte saksmengden. Videre vil separate søknader kunne påvirke saksmengden og henvendelser hos statsforvalterne. Det er dermed viktig at statsforvalterne får tilstrekkelig med ressurser slik at økt saksmengde ikke påvirker saksbehandlingstid og øvrige oppgaver, slik som tilsyn.

Videre ser Helsetilsynet at det kan være utfordrende å få til en helhetlig vurdering av familiens situasjon ved separate søknader og egne saker. Det vises til at det er nødvendig å se en familie som helhet for å vurdere forsvarlig stønadsnivå.

Dette vil ytterligere vanskeliggjøres dersom ektefeller har ulike saksbehandlere, og vurderingen er avhengig av at flere saksbehandlere samhandler om familiens helhetlige behov. Resultatet kan da bli at brukerne ikke får dekket sine behov.

Helsetilsynet erfarer gjennom tilsyn at Nav-kontoret ut fra dagens regelverk ikke foretar gode kartlegginger og vurderinger av familier. Nav bør dermed få god veiledning for å ivareta denne helhetlige vurderingen, samt hvordan informasjon kan flyte mellom saker av hensyn til taushetsplikten.

Helsetilsynet mener at det er lovteknisk uheldig at krav om separate søknader reguleres i sosialtjenesteloven § 18. Økonomisk stønad er regulert i både §§ 18 og 19

I tillegg bør kravet også gjelder sosialtjenesteloven § 27 om midlertidig botilbud, da flere søknader kan gjelde både bistand til å finne og dekke midlertidig botilbud. Tjenesten opplysning, råd og veiledning, som er regulert i sosialtjenesteloven § 17, ligger også tett på tjenesten økonomisk stønad. Det vises her til at et vedtak om økonomisk stønad kan inneholde vedtak om opplysning, råd og veiledning. Det er dermed naturlig at kravet om separate søknader også omfatter denne tjenesten. Helsetilsynet ber departementet vurdere å regulere kravet i en egen lovbestemmelse, hvor det også gjelder andre individuelle tjenester i kapittel 4.

Utbetaling av økonomisk stønad

Helsetilsynet er enig med departementet i at separat utbetaling er et viktig virkemiddel for å oppnå formålet om økonomisk selvstendighet, likestilling og utjevning av maktforhold, ved at den enkelte får mulighet til å disponere over egne midler.

Helsetilsynet mener at det her kan oppstå en del uklarheter om hvordan utbetaling av stønad skal skje når ektefeller har felles utgifter. Det er dermed viktig med tydelige føringer for hvordan fordelingen skal skje for å sikre lik og forsvarlig praksis.

Departementet ber særlig om høringsinstansenes innspill på behovet for å gjøre unntak i særlige tilfeller og hvilke tilfeller som kan være aktuelle å anse som et særlige tilfelle. Det vises til eksempler for å gjøre unntak for barn over 18 år som går på videregående, personer i husstanden uten personnummer eller bankkonto.

Helsetilsynet viser til at det i enkelte tilfeller vil være vanskelig å utbetale til en bruker av praktiske grunner, eksempelvis hvor vedkommende ikke har bankkonto. Samtidig vil dette også være personer som kan ha blitt avskåret fra å opprette en bankkonto av en partner. Ved at forslag til lovendring begrunnes med behov for å utjevne maktforhold, må det utvises varsomhet med å åpne for unntak for slike situasjoner. Helsetilsynet understreker viktigheten av at det her gis god veiledning om hvilke muligheter Nav-kontoret har for å få til separate utbetalinger.

Avslutningsvis i høringsnotatet viser departementet til at det kan fattes ett felles vedtak med flere mottakere, hvor det redegjøres for hvordan og hvem det innvilges stønad vil utbetales til. Helsetilsynet mener at det er hensiktsmessig å fatte ett vedtak for å begrense arbeidsmengden og av hensyn til at brukerne ikke må forholde seg til flere vedtak. Samtidig understrekes viktigheten av at reglene om taushetsplikt ivaretas. Departementet bør vurdere hvordan stønad til personlige forhold, slik som dekning av tannbehandling, medisiner etc. skal behandles for å ivareta alle hensynene som gjør seg gjeldende.

Avsluttende bemerkning

Helsetilsynet mener lovforslaget vil kunne bidra til å oppnå formålet om økonomisk selvstendighet, likestilling, utjevning av maktforhold innad i familier og økt bistand til å komme i inntektsgivende arbeid for alle mottakere av økonomisk stønad. Vel så viktig er at det legges til rette for at veilederne har kapasitet til godt sosialfaglig arbeid, hvor disse utfordringene i et parforhold fanges opp slik at det kan gis nødvendig veiledning.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Agnethe Lurén
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Agnethe Lurén, tlf. 21 52 99 07