Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn viser til høringsbrev datert 7. juni 2021 med svarfrist 10. september 2021.

Vi deler bekymringen knyttet til økt bruk av psykofarmaka hos barn og unge, særlig økt bruk av antidepressiva og ulike legemidler ved søvnforstyrrelser, men også bruk av andre psykofarmaka.

Ut fra et pasientsikkerhetsperspektiv støtter vi utarbeidelse av faglige, nasjonale anbefalinger som fokuserer på et initialt medikamentfritt behandlingstiltak og dernest på nødvendig og riktig bruk og unngåelse av unødig bruk.

Statens helsetilsyn vurderer at de generelle faglige rådene er nyttige for tjenestene og de kan også bidra i normeringen ved senere tilsyn. Rådene er tydelige på spesialistinvolvering for å trygge nødvendig bruk av psykofarmaka hos barn og unge, systematisk oppfølging og evaluering samt plan og samhandling ved overføring til annet nivå. Anbefalingene tydeliggjør videre innhold og bruken av eksisterende prinsipper for legemiddelbehandling av barn og unge i psykisk helsevern.

Innretningen med informasjon om barns rettigheter, samtykke og pasientrettigheter, fremstår som nyttig og et pedagogisk godt grep for leger i en travel hverdag. Aktive lenker til en rekke relevante nettsteder og dokumenter kan lette søk etter kunnskap. Gjennomgang av krav til vurderinger og journalføring av begrunnelse der lege  eksempelvis velger å fravike faglige anbefalinger eller ved bruk av legemidler «off-label», vurderer vi som særlig nyttig, jf. journalforskriften § 6 bokstav g. Våre tilsynserfaringer som i all hovedsak er fra psykisk helsevern for voksne, viser at leger kan ha svak  forståelse på dette området.

En av hovedmålgruppene for de faglige rådene er ledere av virksomheter hvor det iverksettes, følges opp eller avsluttes behandling med psykofarmaka hos barn og unge. Forslagene til endringer, nødvendiggjør etter vår oppfatning tydelig ledelse og  prioriteringer. Vi vil bemerke at de faglige rådene i utkastet vil representere et betydelig merarbeid for spesialisthelsetjenesten, og vi er usikre på om denne tjenesten vil være tilgjengelig og gi tilstrekkelig kontinuitet over tid i alle fylker, blant annet grunnet utfordringer med å rekruttere og beholde leger.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Marianne Steen
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Marianne Steen, tlf. 21 52 98 57

 

Se også

Høringssvar - Intern høring av Nasjonale faglige råd for behandling med psykofarmaka hos barn og unge brev fra Statens helsetilsyn til Helsedirektoratet 8. mars 2021