Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn viser til høringsbrev 18. desember 2020 om Forlengelse av midlertidig lov om hjemmel for forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv. i smittevernloven. Loven foreslås forlenget til 1. juli 2022. Fristen for uttalelse er 20. februar 2021.

Departementet viser i høringsnotatet til at testing og smitteoppsporing for isolering og karantene har vært de viktigste tiltakene for å forebygge pandemien og at det vil være behov for tiltakene etter 1. juli 2021.

Vi viser til vår høringsuttalelse til forslaget om midlertidige endringer i smittevernloven om karantene ved nærkontakt med smittet person og isolering, gitt 27. mai 2020. Statens helsetilsyn ser at det gitt dagens situasjon fremdeles er nødvendig med midlertidige endringer i gjeldende smittevernlov. Vi støtter derfor forslaget om forlengelse av smittevernlov § 4-3a til 1. juli 2022.

Når det gjelder forslaget til ny smittevernlov § 4-3a tredje ledd, mener vi fortsatt at det bør presiseres i forskriftshjemmelen at undersøkelser som erstatning for isolering eller begrensning i bevegelsesfriheten skal være frivillig. Statens helsetilsyn mener det er viktig at Helsedirektoratet fremdeles gir oppdatert nasjonal veiledning som støtter helse- og omsorgstjenestene i hvordan de skal ivareta pasienter og brukere under begrensinger i bevegelsesfriheten.

Med hilsen

Heidi Merete Rudi e.f.
ass. direktør

Siri Bækkevold
fagsjef

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Siri Bækkevold, tlf. 21 52 99 14