Statens helsetilsyn viser til brev av 18. mars 2021 hvor Sysselsettingsutvalgets rapporter blir sendt på høring med frist 17. juni 2021. Sysselsettingsutvalget foreslår en rekke tiltak for økt sysselsetting i forbindelse med de statlige ytelsene, deriblant økt bruk av kvalifiseringsprogrammet (heretter KVP) for brukere som har fått innvilget arbeidsavklaringspenger (heretter AAP) og er under oppfølging hos den statlige delen i Nav.

Vårt høringssvar er relatert til forslag om økt bruk av KVP og ventetid for unge under 30 år i NOU 2019:7 kapittel 6 og NOU 2021:2 kapittel 11.

Statens helsetilsyn støtter forslaget om økt bruk av KVP, og da særlig for unge brukere som vil få en tettere oppfølging enn det de får ved mottak av AAP. Dette vil kunne medføre at flere blir selvhjulpne og på sikt sannsynligvis mindre avhengig av ulike offentlige støtteordninger.

Statens helsetilsyn mener at KVP-ordningen og lovverket rundt ordningen er god. Det er kommunens oppfyllelse av kravene, og at de ikke prioriterer ordningen høyt nok som er en utfordring da det medfører at mange som burde fått tilbud om KVP ikke får det.

Det landsomfattende tilsynet med kommunens arbeid med KVP (2013/2014) viste svikt i arbeidet i mange kommuner, og at mange ikke får den tette oppfølgingen i KVP som de er ment å få etter formålet med ordningen. Tilsynene avdekket manglende forsvarlig tilgjengelighet til tjenesten KVP, for liten grad av individuell kartlegging og tilpasning, og lite spor av brukermedvirkning i dokumentasjonen.

For at utvalgets forslag skal få de ønskede virkningene, er det derfor viktig at kommunens arbeid med KVP bedres. De unge må få tettere oppfølging og programmet må være individuelt tilpasset den unges behov. Et sentralt funn i det landsomfattende tilsynet med KVP var at i omtrent halvparten av kommunene besto programmet av standardiserte kurs eller tiltak som ikke samsvarte med deltakerens behov.

For å redusere tilstrømmingen til AAP og styrke sysselsettingen, foreslår utvalget å innføre en venteperiode for unge under 30 år som ikke har opparbeidet maksimal sykepengeperiode forut for innvilgelse av AAP. Det foreslås videre at arbeidsevnen må være nedsatt av helsemessige årsaker en viss periode før AAP kan innvilges. Helsetilsynet mener at forslaget kan ha uheldige konsekvenser for denne brukergruppen ved at det er fare for at flere havner på økonomisk stønad i venteperioden. Videre er det viktig at de unge får tett oppfølging fra Nav i ventetiden, gjerne ved deltakelse i KVP, slik at de er i aktivitet og ikke blir gående uten oppfølging.

Utover dette har vi ingen merknader til høringen.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Halima Khan
rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Halima Khan, tlf. 21 52 99 57