Hopp til hovedinnhold

Helsetilsynet viser til epost fra 18. mars 2022 om høring på anbefalinger om veiledning for ansatte i barnevernet.

Både kommunal barneverntjeneste og barneverninstitusjoner skal sørge for at ansatte får «nødvendig opplæring og veiledning», jf. barnevernloven §§ 2-1 (7) og 5-11 (4).

Helsetilsynet vurderer at anbefalingen gir gode føringer for hva faglig veiledning til ansatte i barnevernet er og hvordan denne kan gjennomføres. Vi har ingen innvendinger mot at anbefalingene omfatter både barneverninstitusjonene og de kommunale barneverntjenestene.

Erfaringer fra tilsyn med institusjonene og barneverntjenestene er at ansatte ofte har mangelfull kompetanse og kunnskap når det gjelder juss og de mer forvaltningsrettslige sidene av arbeidet. Vi er usikre på om veiledning slik dette er beskrevet i anbefalingene, er «sterkt» nok til å sikre nødvendige kunnskaper og ferdigheter på disse områdene. Det kan være at det i mange slike tilfelle vil være behov for mer direkte opplæring, gjerne av noen med juridisk kompetanse, for å møte disse manglene.

Med hilsen         

Børge Tomter etter fullmakt
avdelingsdirektør

Berit Roll Elgsaas
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

 

Saksbehandler: Berit Roll Elgsaas, tlf. 21 52 98 50