Hopp til hovedinnhold

Høringsnotat med forslag til endringer i barnevernsloven – høringssvar

Formidling av opplysninger mellom barneverntjenestene i ulike kommuner. Registrering og behandling av meldinger om ufødte barn. Lovkrav om politiattest for eier av institusjon

Forslag til forskriftsregulering av innleie til helse- og omsorgstjenester - høringssvar

Forskrift om barns medvirkning i barnevernet - høringssvar

Forslag til forskrift om kvalitet og godkjenning av barneverninstitusjoner, og forslag til forskrift om sentre for foreldre og barn - høringssvar

Utvidelse av Pakkeforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge – Høringssvar

Forskrift om tilsyn med tjenester og tiltak til barn og unge i barnevernsinstitusjon – høringsuttalelse

Innspill til forebyggings- og behandlingsreformen for rusfeltet

NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt – høringssvar fra Statens helsetilsyn

Anbefaling om veiledning av ansatte i barneverntjenestene og barneverninstitusjonene - Høring

Midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse – Høringsuttalelse

Endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger - Høring

Revisjon av kapittel 14 «Prioritering i helsetjenesten» i direktoratets koronaveileder – høringsuttalelse

Påminnelse til helse- og omsorgstjenesten om oppfølging av alvorlige hendelser, etterlevelse av varslingsplikten og betydningen av dialog med involverte parter ved alvorlige hendelser

Hjemler for kommunenes innhenting og behandling av personopplysninger i ny boligsosial lov – høringssvar